Tips redaksjonen
04.05.2017

To nye SFF ved NTNU

Forskningsrådet har bestemt at NTNU blir vert for to nye Senter for fremragende forskning (SFF).

Begge de nye sentrene ved NTNU er tilknyttet Institutt for fysikk, Fakultet for naturvitenskap. Det ene senteret skal forske på porøse medier, det andre på nye måter å kontrollere elektriske signaler ved hjelp av såkalt spinntronikk.
   – Dette er først og fremst en seier for forskerne som står bak disse to SFF-søknadene, men også svært motiverende for NTNU som institusjon. Vi jobber kontinuerlig med å fremme høy vitenskapelig kvalitet og støtter opp under de beste miljøene. Sentre for fremragende forskning er et kvalitetsstempel og viser at NTNU har forskning i verdensklasse, også innenfor fysikk, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.
   SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet for å organisere seg i sentre som har ambisiøse vitenskapelige mål. Disse sentrene er sikret langsiktig finansiering.

Porous Media Laboratory
Porous Media Laboratory skal forske på porøse medier. De består av faste stoffer med væske eller gass mellom. Eksempler på dette er sand, korn i en silo eller membraner i brenselceller.
Hvordan beveger de porøse mediene seg? Kunnskap om dette er viktig innenfor alt fra oljeindustri til utvinning av drikkevann fra underjordiske vannreserver.
   – En silo med korn eller sement er 1000 ganger mer utsatt for kollaps en enhver annen form for byggverk. Det er fordi vi ikke forstår den grunnleggende fysikken av det som er i siloen, sier Alex Hansen, fysikkprofessor ved NTNU og leder for det nye senteret.
   Mye takket være olje- og gassindustrien finnes det i Norge allerede høy kompetanse på porøse medier. Men kunnskapen er preget av enkeltstående ligninger og teorier som fint beskriver ett enkelt eksperiment, ikke en større sammenheng. Nå er målet å skape en helhetlig, forenende teori.
   Senteret skal baseres som to likeverdige knutepunkt, ett ved UiO i Oslo og ett ved NTNU.
Center for Low Dissipation Quantum Spintronics (QuSpin)

QuSpin
QuSpin ønsker å beskrive og utvikle helt nye måter å kontrollere elektriske signaler på. Dette kan bidra til en revolusjon innenfor energieffektiv informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
   I dagens elektronikk er det den elektriske ladningen til elektroner som brukes til å lagre og prosessere informasjon. Men elektriske strømmer skaper mye varme som avgis til omgivelsene. Elektroniske enheter blir stadig mindre, og varmetapet er en økende utfordring. Dette begrenser hvor små og effektive elektroniske enheter vi kan skape.
   QuSpin vil utnytte at elektronene også har en kvantemekanisk egenskap kalt spinn. Dette kan visualiseres som at elektronet spinner rundt sin egen akse. Dette fagområdet, kalt spinntronikk, har allerede bidratt til en revolusjon innenfor datalagring. Målet er å kontrollere elektroners spinn og andre kvantemekaniske variabler ved hjelp av nye kombinasjoner av materialer i nanoskala.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1