Tips redaksjonen
09.03.2016

Skipsmannskapets arbeidsplass blir landbasert

Internet of Things and People åpner nye muligheter for skipseiere og -mannskap. Gjennom landbasert teknisk support kan nemlig ingeniører på land diagnostisere skipenes teknologiske utstyr og systemer og rette opp feil. ABB fører an i utviklingen og har nylig åpnet et nytt integrert operasjonssenter på Billingstad i Asker.

På det nye senteret i Asker (Integrated Operations Center) kan ingeniører fra ABB med spesialkompetanse knytte seg opp til skipenes datasystemer og i samarbeid med teknikere om bord diagnostisere og rette opp feil. Det gir skipseiere større kontroll med flåten fra land og er i tillegg tidsbesparende og kostnadseffektivt. Fra ABB operasjonssenter i Asker guides teknisk personell om bord i båter ved hjelp av satellittkommunikasjon. På operasjonssenteret, som er bemannet døgnet rundt, overvåker ABBs ingeniører en flåte på 500 skip og kan når som helst sette seg i forbindelse med et hvilket som helst skip hvor som helst i verden forutsatt at skipet er utstyrt med teknologi fra ABB.

Remote Diagnostic Service
Oppstår det problemer i skipets systemer og teknologisk utstyr som personellet om bord ikke kan løse alene, kan de sette seg i forbindelse med operasjonssenteret i Asker, som vil forsøke å løse problemet gjennom fjernstyring, såkalt Remote Diagnostic Service (RDS). Det skjer ved at sensorer og programmer om bord i skipene sender data via satellitt om skipets utstyr, og hvordan dette utstyret fungerer, til operasjonssenteret i Asker. Ved å guide det tekniske mannskapet om bord (mannskapet om bord og teknikerne på land ser den samme skjermen) kan ingeniørene i kontrollsenteret forsøke å lokalisere feilen og rette den snarest mulig slik at skipet slipper forsinkelser, noe som kan få store økonomiske konsekvenser. Alternativet for rederne hadde vært å dirigere skipet til nærmeste havn der personell forhåpentlig ville vært tilgjengelig for å løse problemet. I verste fall måtte man sende ned en tekniker fra rederiet ned til havnen, noe som ville gitt ytterligere tap av tid og penger ved at skipet blir forsinket til destinasjonshavnen.
   ABB opplyser at de har en oppklaringsprosent på inntil 70 prosent gjennom sin Remote Diagnostic Errvice, noe lavere for offshorefartøyer.  
   For tiden arbeider det 12 ingeniører på senteret i Asker, som er betjent døgnet rundt. Senteret mottar månedlig rundt 200 telefoner fra båter som ber om support. Det er også operasjonssentre i Nederland og Finland, og det planlegges utvidelser til Singapore og Houston.

Internet of Things and People
Det nye senteret inngår i ABBs konsept for Integrated Operations innenfor den marine sektoren som benytter teknologien Internet of Things and People (IoTSP) for å koble sammen skipene, skipseierne, skipseiernes tekniske hovedkvarter og ABBs supportsentre. Gjennom IoTSP er ABB i stand til å overvåke mange av skipenes kritiske utstyr og deres nøkkelparametere, for eksempel kraftproduksjonen og den såkalte Azipod-fremdriften. Mer enn 500 skip er i dag forbundet med ABBs ordning med integrerte operasjoner. Selskapet har for øvrig levert utstyr til 2000 skip verden over.

Kostnadsbesparende
ABBs Integrated Operations Center har et fremtidig potensial til å gjøre operasjonen av verdens skipsflåte mer effektiv og samtidig gjøre skipene mer selvhjulpne. Med ABBs Integrated Operations kan rederne endre arbeidsmetodene om bord på skipene og spare opptil 50 prosent i kostnader ved tørrdokk ved at overvåkning av utstyr, forundersøkelser og prosjektgjennomføring skjer i tett samarbeid mellom ABB og rederiene. Data blir samlet inn fra systemene og brukt som input i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved tørrdokk.
   – Vi overvåker nøkkelparametere som vil ha direkte påvirkning på det kritiske utstyret, og som kan enten føre til nedetid eller til et betydelig effektivitetstap, opplyser Richard Windischhofer, visepresident for Integrated Operations i ABB. Han fortsetter: – Vi er proaktive i våre kunderelasjoner, og med det nye integrerte operasjonssenteret kan vi på en proaktiv måte overvåke kritiske alarmer og informere mannskapet om hendelser – enkelte ganger til og med før de selv oppdager det.

Mer selvhjulpet mannskap
Mens det nye senteret har en direkte innvirkning på dagens skip, representerer det samtidig det neste steget på veien mot en fremtid der mannskapet om bord kan operere mer selvstendig. Men det krever samtidig at mannskapet gjennomgår et omfattende opplæringsprogram. Den store kapasiteten innenfor support via IoTSP innebærer også at en større andel av den kvalifiserte arbeidskraften kan arbeide på land i stedet for til sjøs, noe som er kostnadsbesparende for rederiene.
   ABB opplyser til Ny Teknikk at muligheten ved å feilsøke fra land har ført til at det er 70 prosent færre servicefolk om bord i båtene i forhold til tidligere. Selskapet opplyser videre at rederne sparer 20–50 prosent i vedlikeholdskostnader gjennom denne ordningen.
   – Redere er alltid på jakt etter mer effektive måter å drive forretning på, og det integrerte operasjonssenteret kan spille en aktiv rolle for å redusere deres vedlikeholdskostnader, uttaler Heikki Soljama, direktør i ABBs Marine and Ports. – Internet of Thing, Service and People viser seg å kunne gi store muligheter, og vi er i forkant av denne nye bølgen av innovasjoner.    

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1