Tips redaksjonen
24.04.2014

Skal øke kunnskap om marine mineralressurser

På havbunnen innenfor norsk økonomisk sone finnes store forekomster av metalliske sulfider. Estimatene indikerer betydelige mengder kobber, sink, sølv og gull tilsvarende en verdi på 430 milliarder kroner.

– Dette er oppsiktsvekkende og svært interessante resultater, sier dekan Ingvald Strømmen ved NTNU.
  NTNU og Nordic Ocean Resources AS (NORA) støttet av Statoil ASA, gjennomfører et forprosjekt for å kartlegge status for kunnskap innen marine mineralressurser i Norge.  
  Prosjektet skal etablere prioriterte områder for ny forskning og utvikling og har spesielt fokus på å øke kunnskapen om mulige massive sulfidforekomster langs den nordlige delen av den midtatlantiske ryggen.
  Denne ryggen er en undersjøisk fjellkjede i sonen mellom den amerikanske og den eurasiske kontinentalplaten. På grunn av den pågående vulkanismen og den hydrotermale aktiviteten langs ryggen dannes sulfidforekomster på havbunnen. Store deler av den nordlige midtatlantiske ryggen mellom Jan Mayen og opp langs Svalbard ligger innenfor norsk sone.
  NTNU har gjennomført analyser og tolkninger av undervannstopografi, strukturer og geologi for å avdekke områder der forholdene ligger til rette for dannelse av slike forekomster. På bakgrunn av dette er det gjennomført en statistisk ressursberegning ved hjelp av tilsvarende metodikk som benyttes for estimater av olje- og gass ressurser. 

Potensielle verdier på 1000 milliarder kroner
Beregningene gir et verdiestimat for mineralforekomster på havbunnen innenfor norsk økonomisk sone på 430 milliarder kroner. Estimatet viser videre at det kan finnes potensielle verdier på over 1000 milliarder kroner.
  – Den betydelige størrelsen på estimatet gir grunnlag for videreføring av prosjektet for å styrke kunnskapen om Norges marine mineralressurser og om hvordan disse kan forvaltes på en bærekraftig måte, understreker Ingvald Strømmen ved NTNU.
  – Ressursestimatet gir grunn til å øke fokuset på marine mineralressurser i videreføringen av Norges mineralstrategi, og NORA ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne utviklingen, sier styreleder Ivar S. Fossum. 

Kilde: NTNU

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1