Tips redaksjonen
24.10.2014

Sjømatindustriens framtid

Sjømatindustriutvalget skal gjennomgå rammebetingelsene i sjømatindustrien og komme med forslag til tiltak for økt lønnsomhet og verdiskaping innen utgangen av 2014.

Med utgangspunkt i målsetningen om at Norge skal være fremste sjømatnasjon, og at fiskeressursene skal anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden, er det behov for å foreta en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår.
  Med sjømatindustrien mener man den delen av verdikjeden som begynner når råstoffet kommer på kaikanten, opp fra merd og frem til videreforedler eller sluttforbruker, i Norge eller i utlandet.
  Dette berører blant annet spesifikke elementer som råstoffkvalitet, bedre utnyttelse av restråstoff, automatisering/teknologiutvikling, markedsretting, produktutvikling og salg samt mer generelle tema som rammevilkår og regelverk i denne delen av verdikjeden. Arbeidsforhold og arbeidsvilkår er også av betydning for bedriftene i sjømatnæringen og vil inngå i utvalgets arbeid. 

Økt konkurransekraft
For å styrke lønnsomheten og konkurransekraften i sjømatindustrien ble det satt ned et NOU-utvalg ved Kgl. Res 22. mars 2013 som skal gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår.
  Utvalget skal gjennomgå mulighetene for en konkurransedyktig sjømatindustri i Norge, både innenfor bearbeiding og salg, se på særlige utfordringer eller hindringer for økt lønnsomhet og verdiskaping i sjømatindustrien i Norge, både næringsspesifikke og generelle, foreslå tiltak for sjømatindustrien som kan bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden og foreta en vurdering av regionale virkninger. 

Bærekraftig produksjon
Utvalget skal særlig se på forhold som er til hinder for eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping. Utvalgets arbeid skal legge bærekraftig produksjon til grunn og ta utgangspunkt i markedsmessige forhold.
  Utvalget skal utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med Utredningsinstruksen. Det følger av Utredningsinstruksen at minst ett forslag i offentlige utredninger skal baseres på uendret ressursbruk innen vedkommende område.
  Utvalget er organisert som en norsk offentlig utredning (NOU) og skal avgi innstilling innen utgangen av 2014. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1