Tips redaksjonen
30.01.2016

Radon i masser i og rundt bygg

Alle nye bygninger som oppføres i dag, har krav til emisjon av radongass i henhold til Byggeteknisk forskrift TEK10. Kravet (anbefalingen) gjelder også masser av sand og stein som benyttes under eller rundt konstruksjonen.

Statens Strålevern (SSV) publiserte sommeren 2015 nye anbefalinger for «Radon fra tilkjørte masser under bygg – anbefalt grenseverdi», Strålevernsinfo 6:2015. Forordningen erstatter anbefalinger gitt i Strålevernshefte 5, som ble trukket tilbake i 2009. Det vil si at i perioden 2009 til nå har det ikke eksistert noen krav/anbefaling i Norge for radon i masser som anvendes rundt og til bygg.

Radongass er svært helsefarlig
Radongass er svært helsefarlig, og myndighetene har bestemt at ingen norske oppholdsrom bør ha radongasskonsentrasjoner på over 200 becquerel per kubikkmeter luft. Radon er en gass dannet fra uran og radium. For knust fjell (pukk) bør konsentrasjonen ikke overskride 150 becquerel per kilogram, som tilsvarer 12 ppm uran (parts per million).

To prinsipper for prøvetaking
Norges geologiske undersøkelser (NGU) har utarbeidet prosedyrer for prøvetaking og analyser fra knust fjell (pukk). Det gis to prinsipper/metoder for prøvetaking: 1) prøver tas i bruddet eller 2) prøver tas i produksjon.

1) Først skal det utføres en innledende prøvetaking i bruddet av person med «tilstrekkelig geofaglig kunnskap». Videre anbefales det utført en geologisk kartlegging av forekomsten. Minst 20 stk. representative fjellprøver skal prøvetas og analyseres for innhold av uran.
2) Dernest og ved behov kan det tas minst 20 stk. prøver i lagerhaug (produksjon) av person med «tilstrekkelig geofaglig kunnskap». Prøver analyseres for innhold av uran.

Prøvetaking først i produksjon ikke mulig
Direkte prøvetaking i produksjon er ikke mulig i henhold til NGUs anbefaling, da det først skal utføres en geologisk kartlegging og prøvetaking i brudd, dernest hvis behov i lagerhauger (produksjon).
   I henhold til norsk standard og dagens regelverk utfører produsenter kontroll av sand og stein direkte fra produksjonen eller i lagerhauger, og ikke i bruddet, da det her kan forekomme store variasjoner i bergartenes egenskaper. Videre vil prøver fra produksjon avspeile de samme egenskaper og krav som materialene forventes å ha og kreves for de forskjellige bruksområder.

NBTLs erfaringer med prøvetaking
Norsk betong og tilslagslaboratorium AS (NBTL) har utført prøvetaking i henhold til de nye retningslinjene (anbefalingene). For å få mest representative geologiske prøver for nåværende og kommende produksjon er prøvetakingen derfor utført i den aktive delen av bruddet der det i dag brytes og planlegges produksjon over tid, og ikke i deler av bruddet der produksjonen er stoppet opp. NBTLs erfaring er at prøvetaking (prøvetakingslinjer) som foreslått i NGU-anbefalingen, er vanskelig å utføre, og den utgjør samtidig en helserisiko for personellet. Det er fordi fjellveggene der prøver tas, ofte er helt eller delvis dekket av store og små sprengstein som kan være ustabile og med risiko for å skride ut. Videre er det risiko for nedfall av bergstykker fra nylig sprengte fjellvegger. Det gjør det ikke bedre at knuseverk og tunge maskiner er aktive nær prøvetakingsområdene.

Prøvetaking i produksjon og for løsmasser
Prøver bør tas direkte i lagerbunkene og ikke i bruddet som gitt i anbefalingen. Det skulle ikke være nødvendig å ha geofaglig kunnskap for prøvetakingen. Prøver bør tas i forskjellig lagerhauger og fraksjoner og fra forskjellige produksjonstidspunkter for å være representative for forekomsten. Videre vil prøver fra lagerbunker være mer representative for de massene som anvendes i og rundt bygg. Det bør anvendes samme krav og grenseverdier for prøvetaking i produksjon. SSV/NGU-anbefalingen gjelder bare for pukk. I tilfeller der det er behov for vurdering av radon i tilslag fra løsmasseforekomst, anbefales samme krav og grenseverdier som for pukk og fra lagerbunker (produksjonskontroll).
   Det er viktig å merke at i tilfeller der forekomsten ikke tilfredsstiller anbefalinger for uraninnhold, kan tilslaget godt anvendes innenfor andre bruksområder, for eksempel veibygging fordi SSV/NGU-anbefalingen bare gjelder for tilkjørte masser under og rundt bygg.


Av dr. techn. Viggo Jensen, Norsk betong og tilslagslaboratorium AS

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1