Tips redaksjonen
11.08.2016

Påtrykk fra bransjen endret norm

Etter å ha mottatt flere spørsmål knyttet til nødvendigheten av å legge metallisk nett over varmefolie i gulv, vurderte NK64 forholdene og konkluderte med at det ikke er nødvendig med metallisk nett over varmefolie som legges i tregulv. – Uten de forespørslene som kom fra bransjen, ville vi ikke gjort noen tolkning knyttet til NEK 400-7-753 som ble presentert for 1 ½ år siden, sier leder for NK64 Eirik Selvik.

I NEK 400 er det et krav om at skjult varme skal ha jordtilknytning dersom det benyttes automatisk utkobling av strømtilførselen som beskyttelse mot elektrisk sjokk.   
   Markedsansvarlig Lars Ruud i Varmecomfort AS er glad for NK64 tolkningen fra NK64 som skisserer hvilke andre beskyttelsesmetoder som kan anvendes for varmefolie i gulv. – Hvis ikke ville vi fått behov for å utvikle en ny varmefolie med innebygd jording. Det kunne i verste fall medført en prisøkning på 30 prosent for sluttbrukerne. Konsekvensen kunne blitt valg av andre varmemedier, påpeker han.
   I tillegg til å være markedssjef i Varmecomfort er Ruud styremedlem i Elvarme Norge. Foreningen arbeider aktivt med å få statlige og kommunale myndigheter til å øke bruken av elvarme i sin bygningsmasse. 

Skjult varme
Hvert 4. år blir NEK400 revidert med nye standarder fra internasjonale standardiseringsorganer. – For 1 ½ år siden ble det lansert en oppdatert versjon av NEK 400-7-753:2014, som omhandler skjult varme. I avsnitt 753 var det krav om bruk av metallisk nett dersom automatisk utkobling av strømtilførselen var benyttet som metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk. – Kabelen eller varmesystemet skulle enten ha en jordet skjerm eller et metallisk nett mellom varmekabel og element for å unngå berøringsskade, forteller Selvik.

Tolkning
I tolkningen av NEK400 konkluderte komiteen med at det ikke var behov for et slikt nett ved bruk av varmefolie. – Vi mente det er uheldig å legge et nett over varmefolie fordi det kunne skape kapasitive lekkstrømmer som kunne utløse jordfeilbrytere. Vi så på hvilke alternative metoder for beskyttelse mot elektrisk sjokk som kunne benyttes. Det er to andre beskyttelsesmetoder som er aktuelle, dobbel eller forsterket isolasjon eller elektrisk atskillelse. Metoden med elektrisk atskillelse innebærer bruk av en skilletransformator, noe vi anså som ikke særlig relevant for skjult varme. Derimot er metoden dobbel eller forsterket isolasjon et godt alternativ. Ved denne metoden skal det være minst to lag med isolasjon mellom spenningsførende del og jord eller ett isolasjonslag som gir tilsvarende beskyttelse. Ved å benytte denne beskyttelsesmetoden skal den utsatte delen (i dette tilfelle varmefolien) ikke tilknyttes beskyttelsesjord. Vår konklusjon var at dersom varmefolien legges i henhold til fabrikantenes anvisning, med heldekkende tregulv oppnås tilstrekkelig isolasjon, og installasjonen av varmefolien tilfredsstiller kravene til beskyttelsesmetoden dobbel eller forsterket isolasjon. Dermed var det ikke lengre krav om bruk av metallisk nett når beskyttelseskravene mot elektrisk sjokk ble fulgt, sier Breiteig.

Store utfordringer
– Den nye NEK-normen ville skapt store utfordringer for både produsenter og leverandører. Det er ingen jordingsskjerm på en varmefolie, og vår Flexwatt er dobbelt isolerende med plastfolie på oversiden av varmefolien. Det opprinnelige kravet i NEK var at det skulle være et metallisk nett over folien, som ville ødelagt den. Etter at den nye NEK-normen ble lansert, vurderte vi seriøst å utvikle et produkt med overliggende skjerm. Det var mulig, men sluttkostnadene med en jordingsskjerm på folien ville bli skyhøye og medført ekstraarbeid for montørene, sier Ruud. – Det har pr. dags dato aldri oppstått feil med bruk av Flexwatt, som i bunnen har en ikke ledende isolasjonsplate på 6mm.

Bransjepåtrykk
På spørsmål om det var påtrykk fra bransjen som gjorde at normen ble endret, svarer Selvik: – Normen er ikke endret. Kravene i Nek 400-7-753:2014 står som de står. NK64 har gitt en tolkning som presiserer hvilke metoder som kan benyttes for å tilfredsstille kravene i NEK400. Tolkningen ble gitt fordi vi mottok flere henvendelser fra bransjen som mente det var urimelig med et metallisk nett over varmefolien. Hadde ikke spørsmålene kommet fra bransjen, ville vi ikke ha gitt noen tolkning.

Lett å installere
– Vi er glad for at tolkningen er kommet. Flexwatt er en svært god oppvarmingskilde som er lett å installere og regulere, sier Ruud. – Vi vet ikke hvordan markedet ville reagert dersom produktet hadde blitt langt dyrere enn tilfellet er i dag. I verste fall kunne det favorisert andre varmesystemer som vannbåren varme. Vår folie produseres i Boston USA. Amerikanske myndigheter har like strenge krav til bruk av varmefolie som de vi opererer med i Europa og Skandinavia. Folien leveres med seks forskjellige bredder slik at man kan dekke hele bygningsmassen med komfortvarme. I tillegg. Flexwatt varmefolie har 25-års garanti og må monteres etter leggeanvisning og i henhold til kontrollskjema, påpeker han.
 
Legalt tiltak
– Så lenge varmefolien legges med heldekkende isolasjonsplater, for eksempel reflektorplater, plastfolie og parkett, er det tolkningen i NEK400 som gjelder. Dette er en utførelse i klasse 2 og et legalt tiltak for å beskytte seg mot elektrisk sjokk. Når det er sagt, må det benyttes jordfeilbrytere for ytterligere å øke sikkerheten, avslutter Selvik. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1