Tips redaksjonen
05.05.2015

Nyttig app for skogbrukeren

Med iSkogen lanseres et nyttig verktøy for skogbrukeren eller den skoginteresserte. iSkogen er ikke ment å erstatte dagens måleinstrumenter i proffmarkedet, men den er tenkt å være et hendig og lett tilgjengelig instrument for enkelte oppgaver i skogen. Appen er utviklet av Skogkurs og NORSKOG med delfinansiering fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge.

iSkogen er bygd opp med modulene: Nyheter, Verktøy, Utdanning, Tømmerhandel og Oppslagsverk. Appen er gratis og tilgjengelig for nedlasting i Appstore. Arbeidet med appen har vært både spennende og utfordrende. Ikke uventet har de største utfordringene vært knyttet til teknisk funksjonalitet i verktøy-modulen.

Nyheter
På denne modulen finner man nyheter fra nettstedene SkogsNorge og Skoginfo. Ett trykk bringer deg til den aktuelle artikkelen på nettet og ved å velge lesevisning blir den godt leselig på mobiltelefonen, uavhengig om nettstedet er mobiltilpasset eller ikke.

Verktøy
Denne praktisk orienterte modulen oppleves nok som den mest spennende. Her kan du måle trehøyde, grunnflatesum, diameter og areal. Resultatet av målingene kan i neste omgang brukes til å beregne volum av et enkelt tre eller et bestand. Beregningene er tilgjengelig for treslagene gran, furu og bjørk.

Utdanning
Under utdanning gis en enkel oversikt over utdanningsløpene for videregående, høgskole og universitetsnivå. For nærmere beskrivelse av de enkelte studiesteder er det en tett kobling til Velg Skog sine nettsider.

Tømmerhandel
Innenfor dette området har det skjedd betydelige endringer de siste årene, og skogeieren har nå flere muligheter til å omsette tømmeret sitt. Modulen gir en fylkesvis oversikt over aktuelle tømmerkjøpere i distriktet.

Oppslagsverk
Denne modulen omhandler sentrale temaer som lover og regler, Norsk PEFC Skogstandard, planting tynning og ungskogpleie. Under Ord og uttrykk finnes forklaringer på vanlige begreper innen skog og skogbruk.

Tanken er å utvikle appen for bruk i andre operativsystemer, men man ønsker å vurdere responsen på iPhone-versjonen før man setter i gang med videre utvikling.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1