Tips redaksjonen
26.10.2015

Nytt nullutslippslaboratorium for byggenæringen

Norges forskningsråd støtter nytt laboratorium for nullutslippsbyggeri. 63 millioner kroner går til samarbeidsprosjektet Norwegian Zero Emission Building Laboratory. NTNU og SINTEF går i tillegg inn med til sammen 50 millioner kroner i egenfinansiering.


Overgang til energieffektive bygg er blant de mest lønnsomme måtene å redusere utslipp av klimagasser på. Et nullutslippshus skal i løpet av sin levetid generere mer energi enn det bruker, det skal ikke bidra til klimagassutslipp mens det er i drift, eller når materialene produseres og transporteres. Forskningsrådet vil nå bevilge 63 millioner kroner slik at forskningsmiljøer og aktører i byggenæringen kan bygge et nullutslippslaboratorium på Gløshaugen i Trondheim. Bygningen vil bli den første i sitt slag i Norge, et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale.

Skal øke innovasjonstempoet
– ZEB-laboratoriet vil være en svært viktig brikke i å utvikle teknologi for å redusere energibruken i bygninger. Bygningssektoren står i dag for en stor andel av energibruken i verden, og for at vi skal kunne nå togradersmålet for global oppvarming, må denne energibruken reduseres. Det nye laboratoriet vil være avgjørende for å utvikle løsninger som både ivaretar energimessige og miljømessige hensyn på den ene siden og menneskelig aktivitet på den andre siden. Med de gode resultatene fra ZEB-pilotbyggene som grunnlag vil laboratoriet gjøre oss i stand til å øke innovasjonstempoet for nullutslippsbygg. Dette uttaler dekanene Fredrik Shetelig og Ingvald Strømmen ved hhv. Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU.

Viktig bindeledd
Laboratoriet vil være et viktig bindeledd mellom det pågående Forskningssenter for nullutslippsbygg og et mulig nytt senter der man utvider perspektivet til også å se bygget som del av et nullutslippsområde. Laboratoriet vil blant annet brukes til å undersøke og forske på energifleksible bygninger, og hvordan de kan utveksle varme/kulde og elektrisk energi med nettet. Målet om null CO2-utslipp påvirker arkitekturen, utformingen av bygget, tekniske installasjoner og valg av materialer.
   Laboratoriet vil gjøre det mulig å studere samspillet mellom menneske/bruker og teknologi/bygg. Man vil kunne prøve ut løsninger og teknologier som ikke er modne for bruk i fullskala pilotbygg. I laboratoriet kan man håndtere risikoen under kontrollerte former.
   ZEB-laboratoriet vil være en viktig utvidelse av eksisterende laboratorier der man forsker på enkeltkomponenter, installasjoner og materialer.
   – Det nye laboratoriet gir oss muligheter til å utvikle ny teknologi som reduserer klimautslipp. NTNU og SINTEF ønsker å skape arenaer for fremtidens løsninger sammen med næring og myndigheter, sier SINTEFs konsernsjef, Unni Steinsmo.

Kilde: SINTEF

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1