Tips redaksjonen
23.11.2015

Nytt forskningssamarbeid skal gi rimeligere offshore vindkraftubygging

Produksjonen av fornybar energi øker hvert år i Europa. Satsingen på offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en fremtid uten fossile energikilder. Kostnadene må imidlertid ned for at offshore vind skal bli konkurransedyktig. REDWIN (REDucing cost in offshore WINd by integrated structural and geotechnical design) er et nytt FoU-prosjekt som skal utvikle bedre metoder for mer optimal design og rimeligere vindkraft til havs.

Vindturbiner til havs konstrueres på ulike måter avhengig av vindforhold, bølgehøyder, havstrømmer, vanndybder og grunnforhold. Det er tidskrevende å anlegge en hel vindpark med store variasjoner og et stort antall vindturbiner. For å optimalisere prosjekteringen og konstruksjonene trengs derfor gode regneverktøy.

Stort innsparingspotensial
Geoteknikerne som jobber med fundamentet og strukturingeniørene som jobber med konstruksjonen, opererer i dag innenfor hvert sitt fagområde. Det finnes ingen gode verktøy som kobler de to områdene sammen, slik at man i fellesskap kan finne de beste løsningene.
   En konsekvens av dette er at det ofte kreves flere omganger med beregninger fra begge faggruppene for å finne en løsning som tilfredsstiller alle krav. Prosjekteringen blir derfor ofte unødig tidkrevende og de valgte løsningene ikke nødvendigvis de mest optimale. Siden fundamentering av vindmøller står for 25–30 prosent av utbyggingskostnadene, er det her et stort innsparingspotensial.

Bringer faggrupper sammen
REDWIN bringer faggruppene sammen for å utvikle bedre metoder i fellesskap. Målet er å utvikle modeller som beskriver jord og fundament, og som kan «sys» sammen med beregningsprogrammene som strukturingeniørene bruker i dag. Dette vil kunne bidra til en mer optimal design – og rimeligere vindkraft til havs.
   REDWIN ledes av NGI (Norges Geotekniske Institutt) med Amir Kaynia som prosjektleder. Samarbeidspartnere er NTNU, IFE (Institutt for energiteknikk), Dr Techn Olav Olsen, Statoil og Statkraft. Prosjektet har oppstart i 2015 og skal være ferdig i 2018.
   Prosjektet REDWIN inngår som et kompetanseprosjekt for næringslivet i Forskningsrådets EnergiX-program og mottar sin hovedfinansiering derfra. REDWIN er tildelt 12,8 millioner i forskningsmidler fra EnergiX. I tillegg kommer 3,2 millioner kroner i industristøtte.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1