Tips redaksjonen
06.10.2016

Ny rapport: Industripolitikk for framtida

En mer framtidsrettet industripolitikk og et kompetanseløft, sammen med den norske modellen, kan løfte industrien over i en digital økonomi. Dette er tema i en fersk rapport fra Tankesmien Agenda, NITO og Fellesforbundet.

Rapporten ble lansert og debattert på Arendalsuka 2016. Vi gjengir her et sammendrag av rapporten.

Behov for stadig raskere omstilling  
Teknologi endrer hvordan vi lever og arbeider. Det har den alltid gjort. Men når den teknologiske utviklingen går raskt, blir endringene også hyppigere. Digitalisering og automatisering av arbeidslivet har allerede gitt betydelige kvalitetsforbedringer og effektiviseringsgevinster. Og potensialet er langt fra uttømt. De endringene vi nå står overfor utfordrer vår evne til gradvis innovasjon og vil kreve store løft.
   Norske virksomheter generelt og industrien spesielt har lang erfaring med omstilling og er allerede langt fremme i å ta i bruk ny teknologi. Den norske modellen, med korte avstander og høy kompetanse i arbeidslivet gjør oss godt rustet til hele tiden å forbedre produksjonsprosesser. Industriens konkurransefortrinn har ikke vært billig arbeidskraft, men kontinuerlig effektivisering i sterkt samarbeid mellom ansatte og ledelse. Evnen til stadig forbedring kan likevel utfordres av behovet for stadig raskere omstilling. Vi argumenterer i dette notatet for at vi nå trenger den norske modellen mer enn noen gang. Det er dessuten nødvendig at næringspolitikken og industripolitikken bidrar.

Det digitale skiiftet
Det digitale skiftet drives frem av teknologiske muligheter og ubønnhørlig konkurranse. Det lar seg ikke stoppe. Digitalisering gir grunnlag for innovasjon, effektivitetsforbedringer og nye muligheter, men også utfordringer. Ifølge enkelte studier vil én av tre norske jobber kunne automatiseres i løpet av de neste tiårene. Det betyr ikke nødvendigvis at én av tre arbeidsplasser forsvinner, men at svært mange arbeidsoppgaver endrer seg. Nye teknologiske løsninger snur opp ned på og forandrer forretningsmodeller, organisasjoner, produksjons- og arbeidsprosesser og kompetansekrav.
Den politiske utfordringen handler om å maksimere gevinstene og minimere ulempene av det digitale skiftet.
   I dette prosjektet har Tankesmien Agenda, i samarbeid med NITO og Fellesforbundet, utforsket hvordan digitalisering og automatisering tar form på norske industriarbeidsplasser, og hvilke politiske oppgaver som oppstår. Vi konsentrerer oss om industrien av tre grunner. For det første er det åpenbare muligheter for digitalisering og automatisering i produksjonsprosesser i industrien – og mange av dem er allerede utnyttet. For det andre er industrien i Norge en sektor der den norske modellen fortsatt står sterkt – og der den samme modellen må møte betydelige endringer. For det tredje trenger norsk økonomi mer eksport fra fastlandsnæringene – og industrien er allerede svært eksportrettet, med stort potensial for å ta en større rolle.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1