Tips redaksjonen
27.02.2015

Norge får senter for klimatilpasning

Norges forskningsråd skal opprette 17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI Klima 2050 er ett av disse, og dermed får landet endelig et senter for klimatilpasning i det bygde miljøet.

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI Klima 2050 – «Risk reduction through climate adaption of buildings and infrastructure» har som hovedmål å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.
   Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innenfor klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Svært høyt nivå
Konserndirektør Hanne Rønneberg ved SINTEF Byggforsk tar tildelingen av SFI-status til Klima 2050 som en bekreftelse på at miljøet er i forskningens elitedivisjon.
   – Forskningsrådet har fremhevet at kvaliteten på SFI-søknadene har vært på et svært høyt nivå, og vi får altså tilslag på vår søknad i konkurranse med 56 andre svært gode kandidater, sier Rønneberg.
   Grunnlaget for SFI Klima 2050 er lagt gjennom mange år med næringsrettet forskning på effekter av klimapåkjenninger, blant annet gjennom Klima 2000-programmet (2000–2007).
   – Vi har de beste forskerne, lange og gode tradisjoner innenfor klimaforskning og ett av Europas mest moderne forsøkslaboratorier innenfor klimapåkjenninger på bygninger. Vi gleder oss til samarbeidet med sterkt motiverte partnere i konsortiet, sier Rønneberg.

– Løsningene må utvikles nå
En lang rekke ekstremværhendelser de siste årene har vist oss hvor sårbart samfunnet er når bygninger og infrastruktur settes på alvorlige prøver. Når vi vet at forventet levetid på nye bygninger, veier og jernbaner er fra 40 til over 100 år, må løsningene ifølge SINTEF og NTNU utvikles nå.
   – Ved å løse dagens problemer er vi bedre rustet til å møte framtidens klimautfordringer, sier dekanus Ingvald Strømmen ved NTNUs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og viser til høstens flomhendelser blant annet i Odda sombekreftelsen på aktualiteten til forskningssenteret.

Muliggjør langsiktighet
SFI-statusen gir mulighet til langsiktig forskning i nært samarbeid med næringsliv og andre forskningspartnere med mål om å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innenfor klimatilpasning. Konsortiets sammensetning er viktig for å kunne redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer.
   – Klima 2050 vil bli en svært verdifull arena for utvikling av nye og robuste løsninger for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur, spesielt i lys av framtidig risiko knyttet til et klima i endring – og behovet for geografisk differensierte løsninger, sier direktør Kim Robert Lisø i Skanska.

Sterkt lag
Vertsinstitusjon for Klima 2050 er SINTEF, og senteret vil ledes i samarbeid med NTNU. Sjefsforsker Berit Time ved SINTEF er senterleder med professor Tore Kvande ved NTNU som forskeransvarlig.
   SINTEF og NTNU samarbeider med et sterkt lag i Klima 2050. Forskningspartnere er Handelshøyskolen BI, Meteorologisk institutt og Norges geotekniske institutt (NGI). Bedriftspartnere omfatter viktige deler av norsk bygningsindustri, både konsulenter, entreprenører og byggevareprodusenter: Skanska Norge AS, Multiconsult AS, Mesterhus Norge A/L, Norgeshus AS, Saint-Gobain Byggevarer AS, Isola AS og Spenncon AS. Senteret har også med offentlige byggherrer og eiendomsutviklere: Statsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS. Viktige samarbeidspartnere er også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Finans Norge (FNO).

Kilde: SINTEF Byggforsk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1