Tips redaksjonen
11.03.2015

– Næring med evighetsperspektiv

På et areal tilsvarende en hustomt på ett mål produserer havbruksnæringen 59 tonn mat per år. Totalt 21 kvadratkilometer sjøareal i Norge benyttes til å produsere 1 243 000 tonn laks og ørret årlig.

Svimlende eksportinntekter
Eksportinntektene fra havbruksnæringen i 2014 kom på 43,9 milliarder kroner. Tallene som ble presentert av Norges Sjømatråd i begynnelsen av januar, er de høyeste eksportinntektene fra havbruk noensinne og representerte en økning på 11 prosent fra året før.
   – I 2013 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester i Norge for 34,3 milliarder kroner. 9621 årsverk var tilknyttet primærleddet, mens innkjøp fra leverandørindustrien innebar 14 678 årsverk i avledet virksomhet i Norge samme år. De samfunnsmessige ringvirkningene er store, og tallene synliggjør havbruksnæringens betydning for eksportinntekter, verdiskapingen og sysselsetting i kyst-Norge, sier Robertsen.

3,5 millioner per årsverk
Med bakgrunn i tall fra næringen og offentlig statistikk slår rapporten fast at hvert årsverk i matfiskproduksjon bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner kroner i 2013.
   De samfunnsmessige ringvirkningene er store, og tallene synliggjør havbruksnæringens betydning for eksportinntektene, verdiskapingen og sysselsettingen i kyst-Norge.
   Det er heller ikke bare kommunene som har oppdrettsanlegg som henter gevinster i form av sysselsetting og verdiskaping. Kommuner uten matfiskproduksjon opplever også ringvirkningene.
   – Det være seg i form av fôrfabrikker, brønnbåter, transportselskap, kassefabrikker eller bunkersanlegg. Så godt som alt av innkjøp av primærleddet gjøres innenlands. Undersøkelsen viser i liten grad ringvirkninger fra næringen i undervisning, forskning og offentlig forvaltning, sier Robertsen.
   Rapporten slår fast at havbruksnæringen utvilsomt er en vesentlig bidragsyter til å skape private arbeidsplasser i kyst-Norge, og forskerne peker på at næringen for flere områder har avgjørende betydning opprettholdelse og videreutvikling av mange større og mindre kystsamfunn.

Bære velferd i framtiden
– Tallene og analysen viser at vi er en betydelig næring som kan bære velferden i Norge inn i framtiden. Spesielt i en tid da oljeprisene faller, blir det viktig med rammevilkår som gir næringen muligheter til å utvikle seg, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Han gleder seg over denne nye dokumentasjonen, som han mener må få betydning for den videre debatten om matproduksjon i Norge.
   Hvert årsverk i matfiskproduksjon bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner kroner i 2013.
   – Havbruk er effektiv matproduksjon og gjør Norge til en stormakt på mat. Vi må rigge oss for en framtid der den viktige sjømaten blir anerkjent i et bærekraftperspektiv. Vi har hatt en tendens til å hoppe bukk over den sosiale og økonomiske delen i vår bærekraftforståelse, sier Ystmark.

Positive effekter synliggjort
Noe av bakgrunnen for undersøkelsen er nettopp næringsaktørers tilbakemeldinger på begrepet bærekraft, som mange mener er for ensidig opptatt av negative miljøeffekter.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1