Tips redaksjonen
08.06.2015

Kystverket mot 2050

Førerløse fartøy, nye og raskere typer skip, mer godstransport langs kysten, flytende havner, havnetyper med enda større krav til effektivitet, strengere miljøkrav, mer trafikk og større aktivitet i nordområdene. Dette er noen av utviklingstrekkene som Kystverket ser frem mot 2050, og som etaten må forberede seg på å møte.

– Det Kystverket trenger nå, er strategier for å møte framtidens utfordringer – ikke en ny stamnettutredning med fokus på enkelttiltak. Utfordringene og mulighetene blir stadig større, og det er viktig å være i forkant for å kunne møte disse, påpekte kystdirektør Kirsti L. Slotsvik da hun presenterte Kystverkets perspektivanalyse i midten av mars.  
   Hun viste blant annet til situasjoner der klimaendringer og ekstremvær er med på å sette dagsorden, at trender og drivkrefter er sterke og globale, og at utvikling og endringer skjer raskere. I tillegg er samfunn, teknologi og økonomi stadig mer komplekse og sammenvevde, og det er stadig økende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap.
   – Helhetlig tenking, teknologiutvikling og tverrfaglighet blir stadig viktigere for å manøvrere i dette handlingsrommet, understreket kystdirektøren.
   Kystverket har sett på hva som kan skje og etablert kunnskap som gir et best mulig utgangspunkt for å forberede seg på å møte framtidens behov.
   – Resultatene handler om hvordan vi skal håndtere, levere og mestre oppgavene i framtida. Kystverket vil bruke perspektivanalysen opp mot NTP 2018–2027 og i etatens videre strategiarbeid. Den gir oss tydelige retninger for hvordan vi skal utvikle oss i tråd med disse utfordringene – innenfor det som allerede i dag faller inn under våre ansvarsområder, forklarte Slotsvik.
   – Det gjelder alt fra hensiktsmessige og tilpassede navigasjonsinnretninger, farleder som er tilrettelagt for de kommende fartøystypene, effektive havner, hensiktsmessige trafikkovervåkningssystemer og et beredskapsfokus og -dimensjonering som er i tråd med både nasjonale og internasjonale krav. I tillegg er vi forberedt på faglige og organisasjonsmessige endringer som resultat av utvikling av samfunn og økonomi, sier hun videre.
   Den kritiske suksessfaktoren for Kystverket i fremtiden er å sørge for kompetanse, og å legge opp til en kompetanseutvikling som er i tråd med utfordringene i fremtidsbildene.

Kilde: Kystverket

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1