Tips redaksjonen
23.11.2017

Kystverket med sentral rolle i internasjonalt samarbeid

På oppdrag fra Arktisk råd er Kystverket i gang med å opprette en database med historisk informasjon om skipstrafikken i Arktis. ASTD-basen blir et viktig verktøy for alle som driver med forvaltning og beredskap i arktiske områder.

På oppdrag fra Arktisk råd er Kystverket i gang med å opprette en database med historisk informasjon om skipstrafikken i Arktis. ASTD-basen blir et viktig verktøy for alle som driver med forvaltning og beredskap i arktiske områder.
   Det er Arktisk råd som, gjennom arbeidsgruppen PAME (The Protection of the Arctic Marine Environment Working Group), har tatt initiativ til prosjektet Arctic Ship Traffic Data (ASTD) for å samle historisk informasjon om skipstrafikken i Arktis.
   ASTD-prosjektet skal gi Arktisk råd og dets medlemsregjeringer en mulighet for analyser av skipstrafikken i Arktis med data som antall skip i Arktis, typer skip, eksakte ruter og annen relatert og relevant informasjon. Med data fra alle medlemslandene vil analysegrunnlaget for arktiske områder bli betydelig bedre enn det har vært til nå.
  
Vil bruke Havbase-plattformen
– Med endringer i den arktiske sjøisutbredelsen og projiserte endringer og økt sjøtransport i Arktis vil databasen bidra til at Arktisk råd kan være i forkant med å overvåke utviklingen. Dermed kan man vurdere eventuelle endringer og komme med anbefalinger som forbedrer den arktiske sjøsikkerheten og støtter beskyttelse av mennesker og miljø i Arktis, forklarer Jon Arve Røyset i Kystverkets beredskapsavdeling, som er norsk representant i ekspertgruppen for ASTD-arbeidet.
   Kystverket blir vertskap for denne databasen gjennom Havbase – den allerede eksisterende plattformen som etaten har for analyser av skipstrafikken.
   – Det er en fjær i hatten for Kystverket at Arktisk råd velger å bruke Havbase-plattformen som rammeverk når ASTD-databasen skal etableres og tilgjengeliggjøres. Dette prosjektet er et viktig skritt for å øke kunnskapen om skipstrafikken i Arktis, samt stimulere til forskning og utvikling, fastslår Røyset.

Nyttig skipstrafikkinformasjon
Kystverkets beredskapsavdeling i samarbeid med Geodatatjenesten i Kystverkets senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU) har ansvar for innholdet. Geodatatjenesten blir også ansvarlig for drift av løsningen. Drift og utvikling blir finansiert gjennom et spleiselag mellom alle medlemslandene.
   – Løsningen åpner for produksjon av grafikk, kart og tabeller med skipstrafikkinformasjon som skal brukes i rapporter, analyser og andre tiltak. Dette vil blant annet være et nyttig verktøy for alle som arbeider med forvaltning og beredskap i arktiske områder – og for alle andre som er interessert i hva som skjer i Arktis, sier Stian Aamot ved Geodatatjenesten.
   En datautvekslingsavtale er nå på plass, nå skal dataene samles inn og den tekniske løsningen tilpasses. En første versjon skal være klar ut på vårparten. Målet er at ASTD-basen skal være oppe og gå i løpet av 2018.

Kilde: Kystverket

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1