Tips redaksjonen
01.03.2018

Kommunene sitter på nøkkelen til mer materialgjenvinning

Innen 2035 må Norge nesten doble materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall.

Innen 2035 må Norge nesten doble materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall. Kommunale avfallsselskaper investerer i ettersorteringsanlegg som sikrer høy materialgjenvinning. Her fra ROAF på Romerike der stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) var på besøk i januar. (Foto: KS Bedrift)

KS Bedrift har lenge vist til at det offentlige Norge går i front og har skapt nye og innovative løsninger innenfor avfall og gjenvinning.
   Nylig ble meldingen til Stortinget om avfallspolitikk og sirkulær økonomi behandlet i Stortinget. Stortingspolitikerne varsler om flere effektive tiltak for økt materialgjenvinning.
   – KS Bedrift organiserer de kommunale og interkommunale selskapene som gjennomfører kommunens plikt til å håndtere husholdningsavfall. Våre medlemmer besitter stor kompetanse på dette feltet, sier næringspolitisk rådgiver Marianne Haugland.
   Ifølge KS Bedrift Avfall vil målet om 65 prosent materialgjenvinningsgrad innen 2035 kreve store investeringer i ettersorteringsanlegg og -teknologi, innføring av kvalitetskriterier, velfungerende markeder for utsortert materiale og en ny vurdering av avfallsstrømmer.
   – Samlede avfallsstrømmer vil gjøre innsamling og etterbehandling mer effektiv og vil bidra til et mer «selvgående» avfallsmarked, påpeker Hauglands kollega Kristine von Hanno. – Vi mener også at et mer samlet ansvar for håndteringen av husholdningsavfall og lignende avfall fra tjenesteytende næringer, vil sikre mer samfunnseffektive avfallsstrømmer. Dette er en forutsetning for bedre måloppnåelse innenfor klima og miljø, sier hun. – Dessuten må det snarest foretas store investeringer i etterbehandlings- og sorteringsanlegg over hele landet. Og det bør innføres stimuleringstiltak for å øke bruken av og etterspørselen etter gjenvunnede materialer, sier hun.

Viktig å beholde samtykkeplikten
Et annet viktig virkemiddel er å beholde dagens samtykkeplikt. – Mange private avfallsselskaper supplerer kommunenes avfallstjenester, og det er bra. De må likevel innhente tillatelse fra kommunen før de tilbyr å hente i container, sekk, henger eller annet. Det som er bekymringsfullt, er tilveksten av useriøse avfallsinnsamlere. De kan i verste fall undergrave et velfungerende system, bidra til mindre materialgjenvinning og dårlig omdømme for hele avfallsbransjen. Vi har flere eksempler på at de kan finne på å tømme avfallet i nærmeste skogholt, sier Haugland. – Gjennom samtykke sikrer vi både forsvarlig behandling av avfallet og bedre og likere vilkår for de seriøse innsamlerne, noe som igjen vil bidra til å øke materialgjenvinningen, poengterer hun.
   – Vi vet at mange private avfallsaktører ønsker denne bestemmelsen fjernet, men KS Bedrift mener det er viktig at kommunene må kunne stille vilkår. Det vil styrke arbeidet med økt materialgjenvinning og mer effektive avfallsstrømmer. I tillegg vil god kontroll gi bedre oversikt og styrke tillitten til nasjonal avfallsstatstikk, legger von Hanno til.
   – Det arbeides nå aktivt for å gjøre det enklere å søke om kommunalt samtykke til avfallsinnsamling, og veldig snart vil dette kunne skje digitalt, sier Kristine von Hanno. – Vi vet for lite om hvordan avfallsmarkedet vil se ut om ti til femten år. Nye ideer iverksettes raskere enn tidligere, og vi kan forvente at flere aktører ønsker å samle avfall direkte fra husholdningene når de likevel leverer varer på døren. Kommunene har uansett det lovpålagte ansvaret, som også innebærer å sikre miljøforsvarlig håndtering og kontinuitet til alle landets innbyggere. Vi mener bestemmelsen om samtykke ikke må fjernes, den må håndheves bedre for å klare å innfri kravet om økt materialgjenvinning.

Innovative kommuner tar samfunnsansvar
KS Bedrift berømmer kommunene som har sørget for en sømløs overgang fra deponier til mer sortering og energiutnyttelse. Flere kommuner tar i bruk mer moderne rørbasert avfallsinnsamling i byer og tettsteder for å bedre byluften og trafikksikkerheten der barn leker i nærmiljøet sitt. Samtidig utnyttes stadig mer av matavfallet til biogass og biogjødsel. Miljøkriterier vektes tyngre i offentlige anskaffelser, og det satses på digitale løsninger for å gjøre det enklere å søke om kommunalt samtykke. Kommunal sektor viser på denne måten samfunnsansvar, avslutter hun.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1