Tips redaksjonen
05.06.2019

Fra farlig avfall til ressurser

Stena Recycling og Vestforbrænding samarbeider om å etablere verdens første forsøksanlegg som sorterer ut metaller fra flyveaske.

Anlegget bygges på Vestforbrændings energigjenvinningsanlegg utenfor København, og der skal cirka 15 000 tonn aske hvert år bearbeides til metaller, veisalt og renset aske. Prosessen kalles HaloSep og bygges med tilskudd fra EUs LIFE-program.
   Energigjenvinning med produksjon av fjernvarme og elektrisitet er et klimasmart alternativ for avfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. I Vestforbrændings virksomhet energigjenvinnes hvert år mer enn 570 000 tonn avfall, som forsyner drøyt 180 000 dansker med fjernvarme og elektrisitet. En utfordring med avfallsforbrenning er at det oppstår restprodukter som er vanskelige å håndtere. I Europa finnes det flere hundre anlegg som har samme utfordring.
   Stena Recyclings patenterte teknologi HaloSep gjør det mulig å løse flere problemer som oppstår ved avfallsforbrenning. HaloSep nøytraliserer to problematiske restprodukter, alkalisk røykgassaske og saltsyre, i en integrert prosess. Det som blir igjen, er en behandlet og vasket aske, en saltløsning som kan slippes ut i havet eller brukes som veisalt, og et metallkonsentrat som kan gjenvinnes i smelteverk.
   Stena Recycling og Vestforbrænding, to ledende avfalls- og gjenvinningsselskaper i Danmark, er tildelt midler fra EUs finansielle instrument for miljø og klima, LIFE-programmet, for å bygge et demonstrasjonsanlegg for HaloSep-teknologien. Dette skjer på Vestforbrændings eksisterende anlegg i København.  
   – Det blir vinn-vinn på mange måter. Anlegget reduserer bruken av kjemikalier til rensing, og den vaskede asken innfrir gjeldende EU-krav for lokal deponering og er renset for tungmetaller som kadmium, bly og sink. Transportene av aske til deponi reduseres, siden det blir mindre aske som dessuten transporteres en kortere strekning, sier Per Wulff, energisjef i Vestforbrænding.
   – Prosjektet pågår til 2021, men vi regner med å kunne presentere konkrete resultater allerede i 2020. Vår ambisjon er også å finne bruksområder til den behandlede asken, for eksempel i konstruksjonsmaterialer.  Da kan vi fjerne asken helt fra deponi, sier Ulf Arnesson, adm.dir. for Stena Recycling i Danmark.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1