Tips redaksjonen
29.09.2016

Ekspertgruppen for Gimsøy som flyplasslokasjon vil konkludere i høst

Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–2023 viste at man kan oppnå en positiv samfunnsøkonomisk verdi på 1,6 milliarder kroner samt positive ringvirkninger for Lofoten ved å bygge en ny stor flyplass på Gimsøy som erstatning for dagens flyplasser i Svolvær og Leknes.

Avinor fikk derfor i oppdrag å utrede de værmessige forutsetningene for en slik flyplass. Basert på værmålinger på Gimsøy i perioden 2012–2015 ble det høsten 2015 utarbeidet en rapport over Gimsøys værmessige tilgjengelighet. Avinor satt deretter sammen en ekspertgruppe for å vurdere funnene i rapporten.

Ekspertgruppens mandat
Ekspertgruppens mandat er å vurdere om den publiserte værrapporten gir et korrekt bilde av en eventuell fremtidig operasjon på Gimsøy. Gruppen skulle også vurdere om det kunne gjøres endringer i konseptet som forbedrer den værmessige tilgjengeligheten.
   Gruppen har simulert vridning av rullebanen for å vurdere effekten av sidevind for flere alternativer. I tillegg peker gruppen på at de kriteriene som benyttes for å beregne de teoretiske konsekvensene av sidevind i en planleggingsfase, er svært forskjellige fra de som brukes i den daglige driften. Det gjennomføres simuleringer med bruk av ulike kriterier for maksimal sidevind både for Gimsøy og flere andre lufthavner.

Dialog med tilsynet
– Gruppen er i dialog med Luftfartstilsynet, og det er enighet om at værrapporten ikke har dokumentert eventuelle konsekvenser av turbulens godt nok. Derfor er det gjort simuleringer i terrengmodeller hos Sintef. I tillegg er det igangsatt turbulensvarsling på Gimsøy, forteller prosjektleder i Avinor, Lars Draagen.
   Et tredje tiltak er å gjenskape turbulensvarsling basert på værvarsler for de siste to årene.
   – Det siste tiltaket involverer svært store datamengder, krever mye datakapasitet og tar lang tid. Dette er hovedårsaken til at arbeidet ikke er ferdig, og at gruppen ennå ikke har nok grunnlag til å konkludere, avslutter Draagen.
   Når alt materialet er bearbeidet, vil Kjeller Vindteknikk og Meteorologisk institutt levere en rapport om effekten av turbulens. Da vil gruppen ha bedre grunnlag for å komme med en anbefaling.
   Rapporten er planlagt ferdig i løpet av 2016.

Kilde: Avinor

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1