Tips redaksjonen
20.12.2016

Bygger Norges mest energieffektive skole

Enova har tildelt Sør-Trøndelag fylkeskommune 21,5 millioner kroner i tilskudd for å realisere nye Heimdal videregående skole og flerbrukshall som et av landets mest energieffektive bygg.

Bygget som skal stå klart til skolestart i 2018, blir Norges mest energi- og klimavennlige videregående skole.
   – Fylkeskommunen har en ambisiøs klima- og energiplan, der fylket skal redusere klimagassutslipp i egen organisasjon med 50 prosent innen 2020. Da er det viktig å benytte anledninger som dette til å satse offensivt. Med støtten fra Enova på plass skal vi sette opp et bygg som reduserer energibruken med nær to tredeler sammenlignet med gjeldende forskrifter, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Minimal energibruk
Fylkeskommunen vil ta i bruk en rekke nye energi- og miljøvennlige løsninger og har samarbeidet med fagmiljøet på NTNU og Sintef gjennom et partnerskap i forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) for å nå ambisjonene. Prosjektet er det største enkeltstående bygget innenfor ZEB-programmet med et totalareal på over 26 000 m2
   Gjennom hele planprosessen har det vært lagt vekt på å minimere energibruken. Dette har selvsagt vært knyttet til å få godt isolerte ytterflater med lav varmegjennomgang i tak, vegger og vinduer, men også i valg av tekniske løsninger. En rekke entreprenør- og rådgivermiljøer har vært involvert for å finne fram til å utvikle de beste løsningene. Resultatet er en beregnet energibruk på ca. 37 kWh/m2 årlig i skoledelen, der de siste skjerpede byggekravene i teknisk forskrift stiller krav om 110 kWh/m2. Reduksjonen er med andre ord på nær to tredeler.

Solenergi
Bygget tilfredsstiller alle krav til passivhus, men fylkeskommunen har også gått vesentlig lenger ved å stille krav om at bygget skal produsere lokal energi som tilsvarer klimabelastningen fra den energien skolen faktisk må bruke.
   – Vi vil utnytte energien fra sola og har plassert i underkant av 2000 m2 solceller i en egen solcellepark på taket av skolen.

Biogass og bergvarme
Bygget har et lavt oppvarmingsbehov og vil i all i all hovedsak hente den varmen det trenger fra fjellet under bygget. Her benyttes velprøvd varmepumpeteknologi, der en for hver kWh med strøm får tilbake fire kWh med varme.
   For å oppnå en god klimabalanse vil prosjektet også ta i bruk en biogassdrevet varmekraft-maskin (CHP). Denne produserer både varme og elektrisitet ved hjelp av biogass.   
   Overskuddsvarmen blir levert til skolens nærmeste nabo, svømmehallen Husebybadet, som er eid av Trondheim kommune. Strømmen vil benyttes internt i bygget.
   Prosjektet tar også i bruk elektrokromatiske glass, som er en ny type vindusglass der en ved hjelp av svak spenning reduserer solinnstråling og energibehov til kjøling.
   I tillegg har fylket redusert klimabelastning fra produksjon og transport av materialene som benyttes i prosjektet med 20 prosent i forhold til et tilsvarende referansebygg.

Viser vei
Enova mener at energi- og klimaløsningene som blir tatt i bruk i skolebygget, vil ha stor overføringsverdi til andre bygg og byggherrer og støtter derfor prosjektet med ca. 21,5 millioner kroner.
   – Gjennom dette prosjektet viser Sør-Trøndelag fylkeskommune vei for andre offentlige aktører og hele byggebransjen. Med innovative, bærekraftige og energivennlige løsninger bygger de for lavutslippssamfunnet. Elevene som velger Heimdal videregående, kan gå til skolen med visshet om at fylket har gjort sitt ytterste for å redusere klimabelastningen. Vi er stolt av å bidra til at dette flotte skolebygget nå blir en realitet, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.
   – Støtten gjør det mulig for oss å strekke oss så langt og er helt nødvendig for at vi som fylkeskommune kan gå foran med et så ambisiøst bygg, sier bygge- og eiendomssjef Rune Venås i fylkeskommunen.
    For å sikre de høye energiambisjonene i prosjektet inngår fylkeskommune en energiytelseskontrakt (EPC) for dette prosjektet, som innebærer at totalentreprenøren Skanska garanterer for at bygget ikke bruker mer energi enn avtalt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1