Tips redaksjonen
23.11.2015

Bygge carport eller garasje?

Går du med planer om å bygge garasje eller carport? Eller frykter du at naboen gjør det? Fra 1. juli slipper man å søke for å bygge noen typer carporter eller garasjer. Men en rekke betingelser må oppfylles.

I Byggforskseriens anvisning 517.651 Carporter og små garasjer får du full oversikt over alt du må ta hensyn til hvis du skal bygge carport eller garasje – både for det som er søknadspliktig, og for det som er unntatt fra søknadsplikt.
   – Dette er et veldig godt hjelpemiddel for selvbyggere og håndverkere, sier Trond Andersen i Direktoratet for byggekvalitet. – Anvisningen tar deg gjennom regelverket på en lettfattelig og fin måte, og den er nyttig både for privatpersoner og for alle deler av næringen, både byggevareleverandører, byggmestere og garasjeprodusenter.

Klargjør betingelser
Anvisningen klargjør hva betingelsene er for å slippe å søke og går grundig gjennom hva dette innebærer i praksis. Den tar for seg ulike former for byggesøknad, forholdet til reguleringsplaner og til andre myndigheter, og krav i vegloven og grannelova; for selv om du kanskje slipper å sende nabovarsel etter plan- og bygningsloven, krever grannelova at du varsler naboen før du setter i gang.

Gode råd
I anvisningen får du råd om størrelse på selve biloppstillingen og for ulike aktiviteter rundt bilen.
   – Hvor mye plass trenger du for eksempel for å komme inn og ut, for å ta ut bagasje, skifte hjul og gjøre enkle reparasjoner, og for å parkere sykler eller tilhenger sammen med bilen? Dette er viktige spørsmål å stille seg. Det er kjedelig å oppdage at det er vanskelig å komme seg ut og inn av bilen i sin nye garasje, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk.
   Anvisningen gir også råd om utforming, tilpasning til hovedhuset, plassering i forhold til vei, avkjørsel og lignende.

Maksimumsmål og brannsikring
Det er krav om maksimumsareal og maksimal høyde både i reglene om saksbehandling og i brannbestemmelsene. Anvisningen viser hvordan målereglene skal forstås: Hvordan regner du bruksareal, og hva inngår i bebygd areal? Hva er det planerte terrenget som mønehøyden skal regnes fra, og ikke minst – hvor er egentlig gesimsen?
   Anvisningen gjør rede for krav til brannsikring, både i forhold til bygninger på egen og naboens grunn og i forhold til hele nabolaget.

Byggeteknikk
Anvisningen beskriver også byggeteknikk og konstruksjonsdetaljer for fundamentering, avstiving, forankring og forenklet dimensjonering for små carporter og garasjer.

Kilde: SINTEF Byggforsk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1