Tips redaksjonen
15.03.2017

Bedre kontroll av private høyskoler og fagskoler

Regjeringen vil endre regelverket for å sikre at pengene det offentlige gir til private høyskoler og fagskoler, kommer studentene til gode.

Regjeringen legger frem en lovproposisjon om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.
   − Private høyskoler og fagskoler er en viktig del av utdanningstilbudet, og derfor bidrar det offentlige med midler for å utvikle gode tilbud til studentene. Da er det også viktig å sikre at midlene blir brukt som de skal, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Åpenhet
Regjeringen foreslår at private høyskoler og fagskoler skal drives som stiftelser eller aksjeselskaper.
   − Dette er organisasjonsformer som legger til rette for forutsigbar drift og åpenhet om økonomien. På den måten blir det lettere for oss å følge opp om pengene det offentlige og studentene bidrar med, blir brukt som de skal, sier Røe Isaksen.
   Kunnskapsdepartementet har allerede etablert en egen tilsynsenhet som skal følge opp de private høyskolene og fagskolene. Nå foreslår regjeringen også å skjerpe kravene til dokumentasjon og rapportering, slik at tilsyn og kontroll blir enklere og bedre.
   − Det offentliges oppfølging og kontroll med private høyskoler og fagskoler har ikke vært god nok. Nå skjerper vi plikten til å dokumentere at tilskuddene fra staten og studentenes egenbetaling blir brukt som slik loven krever, sier Røe Isaksen.

Forbud mot utbytte
Det skal fremdeles være slik at institusjoner som mottar tilskudd fra det offentlige, ikke kan ta ut utbytte. Regjeringen ønsker at private høyskoler og fagskoler som ikke mottar offentlige tilskudd, skal kunne ta ut utbytte. Forutsetningen er at utbyttet ikke reduserer egenkapitalen for mye.
   − Vi mener det er rimelig at institusjoner som tilbyr utdanninger studentene er villige til å betale for, uten at det offentlige bidrar, kan få lov til å ta utbytte. Men da skal det være full åpenhet om hvor mye av studentenes bidrag som går til utbytte, sier Røe Isaksen.

Separate regnskap
Noen private høyskoler og fagskoler driver også med andre typer virksomhet enn godkjent utdanning. Regjeringen foreslår at det stilles tydeligere krav om separate regnskap mellom den godkjente utdanningen og andre deler av virksomheten.
   − Separate regnskap vil gjøre det lettere å følge pengestrømmene og kontrollere at offentlige tilskudd og det studentene selv betaler går til utdanningene, sier Røe Isaksen.
   Regjeringen vil stramme inn og foreslår å stille strengere krav til rapportering av handel med nærstående.
   − Det er ingenting i veien for at skolene handler med egne selskaper, men vi må være helt sikre på at de ikke lager spesialpriser til sine egne. Vi foreslår derfor at institusjonene må gjøre særlig rede for handel med nærstående i regnskapet, og rapportere disse til departementet, sier Røe Isaksen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1