Tips redaksjonen
06.02.2017

Akvaplan-niva signerer samarbeidsavtale med UiT Norges Arktiske Universitet

Akvaplan-niva og UiT har allerede et utstrakt samarbeid på områder som konferansen Arctic Frontiers, ARCTOS nettverket, sentrene ArcEx og EWMA- og EMAP-prosjektene med Russland. I tillegg samarbeider de to institusjonene på en rekke prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd.

Bakgrunnen for den avtalen som nå signeres mellom de to institusjonene, er å videreutvikle og styrke dette samarbeidet. Avtalen skal legge til rette for å økt faglig samarbeid gjennom prosjekter innenfor forskning, undervisning, innovasjon og formidling innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder for UiT og Akvaplan-niva.
   Partene har begge faglige ressurser innenfor områder som miljøovervåkning, marin økologi og fiskeri- og havbruksrelaterte tema. Det er videre et mål at samarbeidet også utvides til å omfatte nye fag og andre deler av partenes virksomhetsområder. Som en del av avtalen skal det etableres et samarbeidsutvalg med representanter fra begge partene. For UiT etableres slike utvalg på fakultetsnivå. Samarbeidsutvalget skal gi årlig strategiske innspill til institusjonenes ledelse og styrende organer og øke innovasjonsgraden for å svare på utfordringer i næringsliv og forvaltning
   Partene er også enige om å arrangere årlige samlinger for relevante fagpersoner /forskningsgruppeledere for gjensidig orientering om strategiske satsninger og drøfting av mulig fellessøknader, prosjektsamarbeid og andre tiltak. Partene skal inngå separate avtaler om utvalgte deler av samarbeidsvirksomheten som sidegjøremål, PhD-utdanning, bruk av infrastruktur/tilgang til fakultetet lokaliteter/HMS, eksternt finansierte prosjekter innenfor forskning, undervisning og innovasjon, leie av areal og bruk av data mellom institusjonen, samt tilrettelegging av data.
   Avtalen har en gyldighet på tre år fra og med signeringsdato og kan videreføres for ett år av gangen.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1