Tips redaksjonen
23.10.2013

Langt fram for alternativt fiskeoppdrett

– På lang sikt kan et effektivisert landbasert oppdrett nærme seg, sier Audun Iversen ved Nofima.
Han mener også at landbasert oppdrett i lavkostland kan være en trussel på noe sikt.
Iversen er en av forskerne som på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet, har vurdert hvorvidt nye driftskonsepter innenfor oppdrett kan true Norges posisjon som oppdrettsnasjon.

Det bygges landbaserte eller lukkede anlegg i sjøen, gjerne med resirkuleringsteknologi, i Danmark, Nord-Amerika, Skottland og Kina.

– Landbaserte eller lukkede anlegg vil ha mye større investeringskostnader, men noe av ulempen forventes tjent inn med lavere driftskostnader.

– Men det er et langt stykke å gå før lukkede konstruksjoner vil være like økonomiske som dagens notbaserte løsninger, sier Iversen.

Kostnader
Dagens notbaserte oppdrett gir en gjennomsnittlig produksjonskostnad på 24 kroner per kilo produsert laks. Kostnadene for de andre konseptene er mye mer usikre, og forskerne har derfor laget en analysemodell hvor de tar hensyn til mest mulig av usikkerheten.

– Det er mye høyere kostnader i de lukkede eller delvis lukkede konseptene; de ligger i alle fall 5–10 kroner over dagens notbaserte konsept, sier Iversen.

Store politiske endringer, for eksempel strengere miljøkrav, kan endre dette bildet.
Forskerne ser også for seg at teknologiske paradigmeskifter, som gir vesentlige endringer i kostnadsbildet, kan påvirke sannsynligheten for ulike teknologiers suksess.

Kombinasjonsmodeller
Forskerne tror kombinasjonsmodeller, der mer av laksens vekst, for eksempel inntil 1 kg, foregår i lukkede anlegg i sjøen eller på land, er noe vi vil se eksempler på.

Dette har fordeler både for fiskens miljø og miljøet rundt anlegget, samtidig som man begrenser investeringene betydelig i forhold til å ha hele tilvekstfasen i lukkede anlegg på land eller i sjøen.

– Norges naturgitte fortrinn blir kanskje mindre viktig med nye produksjonskonsepter, men andre fortrinn er også meget viktige for Norges konkurranseposisjon, og er vanskelige å kopiere, sier Iversen.

Norsk oppdrettsnæring nyter godt av nærhet til det viktige europeiske ferskfiskmarkedet, sterke kunnskapsmiljøer og en ledende leverandørindustri, god infrastruktur og god forvaltning.

– Den brede kompetansen rundt oppdrett er et stort konkurransefortrinn. Og det er det vanskelig å kopiere, om enn ikke like vanskelig som naturen, sier Iversen.

Kilde: forskning.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1