Tips redaksjonen
29.12.2012

Tønsbergfirma med spisskompetanse på HMS

Risk Management Consultants AS (RMC) er en bedrift med base i Tønsberg, som siden oppstarten i 2001 har opparbeidet seg bred kompetanse på spesialistrådgiving og opplæringstjenester innenfor HMS, kvalitetssikring og risikostyring.
Risikostyring som en rød tråd
– Vi er et selskap i vekst og en utfordrer til større aktører på både kompetanse og fleksibilitet. Vårt overordnede mål er at vi skal tilføre kundene våre varig kompetanse og riktige verktøy til å få HMS, kvalitet og risikostyring til å bli en naturlig og lønnsom del av bedriftskulturen, forteller gründer og daglig leder Morten Hjerpbakk. 

– Risikostyring er en viktig del av vår virksomhet og en fellesnevner for alle våre tjenester. Vi forsøker alltid å se på totaliteten i risikobildet. På HMS-siden innebærer det å ha en rød tråd fra ledelsessystemene ned til det som faktisk skjer ute på gulvet, anlegget, riggen eller fartøyet. Det viktigste etter vår mening er ikke at man har produsert et stykke papir, men at prosessen er god, og at resultatene omsettes i praksis med gode og gjennomførbare tiltak slik at risikoen blir redusert til et akseptabelt nivå i henhold til ALARP-prinsippet (As Low As Reasonably Practictable), forklarer Hjerpbakk. Han fortsetter:

– Et viktig element i risikostyring er å ha et fungerende internkontrollsystem for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette er kartet som skal stemme med terrenget – et system som må gjenspeile den praktiske virkeligheten ute i virksomheten. Vi ser ofte at disse to ikke stemmer helt overens, og da må man endre på én av delene eller begge to. Her er det viktig at hele organisasjonen tar eierskap. Alle, fra de på gulvet til øverste leder, må forplikte seg til å følge og forbedre systematikk og praksis for at det hele skal fungere optimalt. Dette er noe vi ofte bistår kundene med, og ettersom våre ansatte har bred erfaring med å løse denne type problemstillinger, identifiserer vi som regel raskt hvilke tiltak som gir de beste og mest kostnadseffektive resultatene.

Personellutleie og kurs
I tillegg til å løse konkrete utfordringer knyttet til HMS&K ledelsessystemer og implementeringen av disse påtar RMC seg ofte lengre oppdrag for bedrifter som har ressursbehov i forbindelse med prosjekter, permisjoner el. Selskapet kan også være et ”outsourcet” fagmiljø i mindre eller mellomstore bedrifter som ikke har behov for, eller økonomi til å etablere en egen HMS&K-organisasjon. I tillegg kan de ansatte gå inn i enkeltoppdrag eller offshore-rotasjon som Rig Safety, WP-officer, HMS-inspektører/ingeniører eller liknende.

Kurs og opplæring er også et satsingsområde for RMC, og selskapet kan holde et bredt spekter av kurs innenfor fagområdet HMS – alt fra grunnopplæring i HMS (40-timerskurs) og HMS-opplæring av ledere til spesialopplæring/coaching av ledere og HMS-personell.

Beredskap
– Innenfor beredskapsplanlegging og -øvelser har mange bedrifter et behov for bistand. Mange har ikke skikkelige planer for beredskap, og de som har en rolle i beredskapsarbeidet, har ofte ikke fått nødvendig opplæring. Våre ansatte har lang erfaring fra beredskapsarbeid i både landbaserte virksomheter, skipsfart og oljesektoren – noe vi drar nytte av når vi hjelper våre kunder med å få på plass gode planer og å gjennomføre opplæring og øvelser, sier Hjerpbakk.

Bygg og anlegg
Gjennom eksisterende lovverk stilles det en rekke konkrete krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på midlertidige bygge- og anleggsplasser, og Byggherren har blant annet gjennom sin påseplikt et stort ansvar for at forhold som angår SHA og ytre miljø blir ivaretatt. Å oppfylle disse kravene vil i prosjekter over en viss størrelse kreve betydelig fagkunnskap og ressurser. Hjerpbakk forteller at RMC kan bidra med SHA-personell inn i prosjekter, på heltid eller på deltid. De tar også på seg enkeltoppdrag i de tilfellene der kunden har kortvarige behov for ekstra fagkompetanse eller trenger en fasilitator for ulike SHA-aktiviteter.

Bra arbeidsplass
– Jeg har jobbet i mange forskjellige bransjer og miljøer, men føler meg virkelig privilegert som får lov til å være en del av et så inspirerende og faglig dyktig team som vi har i RMC, avslutter Hjerpbakk, som legger til at det å ha oppdragsgivere fra så mange og ulike bransjer også er med på å gjøre dette til en fantastisk flott og variert arbeidsplass.

Om RMC
RMC leverer et bredt spekter av tjenester til landbasert industri og næringsliv, offshore, maritim, bygg og anlegg med mer.
- Personellutleie
- Leverandøroppfølging, leverandørutvikling og prekvalifisering
- Risikoanalyser, risikorapporter og risikobeskrivelser
- Tiltaksrapporter
- Forebyggende HMS-arbeid
- Granskning av hendelser, rotårsaksanalyser
- HMS&K styringssystemer og revisjoner
- Beredskapsplanlegging og beredskapsøvelser
- HMS-opplæring
Les mer på www.rmc.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1