Tips redaksjonen
12.10.2012

Ny løsning for håndtering av farlig avfall

Svært mange virksomheter håndterer farlig avfall feil, ifølge gjenvinningsbedriften Ragn-Sells. En ny løsning kan gjøre håndteringen lettere.
– Mange bedrifter bryter nok reglene helt ubevisst. Vår erfaring er at kunnskapsnivået på dette området er lavt, sier Rolf Rebo jr., sikkerhetsrådgiver i Ragn-Sells.

I de fleste typer virksomheter samler det seg opp farlig avfall. Når mengden overstiger en kilo eller liter, plikter bedriften å avlevere avfallet minimum en gang per år og ha en avtale med godkjent mottaker om dette. Det finnes også klare regler om oppbevaring av avfallet mens det befinner seg i bedriften.

– Allikevel ser vi ofte eksempler på at oppbevaringen representerer åpenbar brannfare, eller at det farlige avfallet settes utendørs uten at det sikres mot at uvedkommende kan komme i befatning med det, sier Rebo.

Han er prosjektleder for et nytt tilbud i Ragn-Sells, som nå blir bredt presentert under betegnelsen FarligEnkelt.

– Farlig på grunn av at dreier seg om avfall som kan føre til forurensning av miljø eller skade på mennesker og dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Enkelt fordi det innebærer et komplett system som gjør det mye lettere for bedriftene å følge lover og regler, sikre arbeidsmiljøet, samt gi dem et godt arbeidsredskap for håndtering og oppbevaring av farlig avfall.

Nytt miljøskap
Konseptet består blant annet av en ny type miljøskap. Skapet kan innredes i tråd med de konkrete avfallsutfordringer den enkelte bedrift har og finnes i tre ulike størrelser. Småbatterier, som kan inneholde restenergi, lagres i en egen boks på utsiden av skapet. Innvendig benyttes emballasje tilpasset avfallets kjemiske egenskaper.

– Skapene innredes med godkjente beholdere og fat på 60, 220 og helt opp til 1000 liter. De har et sprinkelanlegg i taket som utløses ved brann, og spillsikringsbrønn som kan ta opp lekkasjer og søl. Brannsikringen gjør at skapet kan oppbevares nærmere bygget, og i noen tilfeller innendørs, sier Rebo. 

Han betegner skapet som en hel liten miljøstasjon i seg selv, og tror det kan forenkle hverdagen i svært mange bedrifter.

– Innenfor FarligEnkelt-konseptet hører det også med at vi hjelper bedriften med å identifisere avfallsutfordringen deres og bistår med å kvalitetssikre rutinene for oppsamling og behandling. Dessuten tømmer vi skapet og henter avfallet til en fast, avtalt pris pr. år.

Vekker interesse
– Vi har allerede fått et godt tilfang av kunder på tilbudet FarligEnkelt og ser at det dekker et stort behov i markedet, sier Rolf Rebo.

Det minste skapet er beregnet på små mengder farlig avfall, men kan utstyres med et 220 liters fat for faste masser. De andre to skapene kan innredes med fire og seks 220 liters fat for flytende og faste avfallsrester.

Alle skapene kan oppbevare kvikksølvholdige lyskilder som lysstoffrør på opp til 180 centimeter. Hyller til mindre fraksjoner og beholdere tilpasses ut fra behovet i den enkelte bedrift.

Ragn-Sells er et svensk, familieeid konsern med 2500 ansatte og en omsetning på nær fem milliarder kroner årlig. Bedriften samler inn, behandler og gjenvinner avfall og restprodukter i seks land.

I Norge har Ragn-Sells til sammen 17 sorterings- og gjenvinningsanlegg på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag og drifter i tillegg en rekke gjenvinningsstasjoner for kommuner. Ragn-Sells AS har også flere anlegg for farlig avfall og egne avdelinger for retur av elektronikk, vann- og avløpshåndtering og dekkretur. Hovedkontoret ligger i Lillestrøm.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1