Tips redaksjonen
10.09.2012

Energieffektiv produksjon i Halden

Norske Skog vil investere NOK 220 millioner i en utvidelse og ombygging av det termomekaniske tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.
Det gamle tresliperiet vil bli erstattet av et moderne anlegg, som vil levere tremasse til papirmaskinene til en langt lavere kostnad enn i dag.

Kostnadsbesparelsene består i hovedsak av lavere energi- og celluloseforbruk samt lavere vedlikeholdskostnader. Mer bruk av tremasse i papiret vil også gi bedre kvalitet. Enova har gitt tilsagn om støtte på NOK 50 millioner på grunn av den betydelige energisparingen prosjektet gir. Oppstart av masseanlegget vil være i løpet av våren 2014.

– Investering i nytt masseanlegg gir økt konkurransekraft. Vi gjør dette som et ledd i å opprettholde driften ved Saugbrugs, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

– En sterk norsk krone og særnorske ekstrautgifter, for eksempel eiendomsskatt, avskrivningsregler og nyttelastrestriksjoner, er en direkte trussel mot norsk industri og norske arbeidsplasser. Konkurrenter i Sverige og Finland slipper særnorske ekstrautgifter og kan lage rimeligere papir. Om Norge fortsatt skal være en industrinasjon, må vi ha like vilkår som våre svenske og finske konkurrenter i EU. Vi er spente på hva regjeringen kan få til for norsk industri framover. Det er viktig å huske på at treforedlingsindustrien samlet sett er en av garantistene for å skape levende bygder, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

– Investeringen bidrar til at Norske Skog Saugbrugs i Halden blir en energieffektiv fabrikk som er rustet for videre drift. Enova støtter investeringer i industrien som bidrar til en grønnere industri og mindre strømforbruk, sier direktør for avdeling Energiproduksjon, Øyvind Leistad i Enova.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1