Tips redaksjonen
19.05.2011

Oljebransjen mest innovativ

– Olje- og gassindustrien er Norges fremste forsknings- og innovasjonsnæring. Dette kommer klart frem i den nye rapporten, sier Alfred Nordgård, direktør for næringspolitikk i OLF (Oljeindustriens Landsforening).

Som en del av forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” har Atle Blomgren, forsker ved IRIS og Amir Sasson, PhD ved BI utarbeidet rapporten ”Knowledge based oil and gas industry”.

Her har de analysert olje- og gassbransjen og kommet med anbefalinger til industrien og myndighetene.

Norsk sokkel som gigantlaboratorium
Olje- og gassindustrien blir i OECD-sammenhenger ofte klassifisert som lite kunnskapstung, men rapporten viser at olje- og gassindustrien bruker betydelige midler på FoU.

31 prosent bruker 4 prosent eller mer av omsetning på FoU; til sammenligning defineres bedrifter som bruker 5 prosent eller mer, som ”high-tech”.

I tillegg er olje- og gassindustrien mer innovativ enn andre næringer i Norge.
  
– Vi viser imidlertid også at én mulig grunn til at denne industrien regnes som lite kunnskapstung, er at mye av utviklingsarbeidet skjer som en del av den daglige drift og føres således ikke som FoU, sier Atle Blomgren i IRIS.
  
– Innovasjonene i norsk olje- og gassindustri har stort sett kommet som et resultat av praktiske problemer en har støtt på, det vil si at den norske sokkelen har fungert som et naturlig laboratorium.

Dette har blant annet medført at Norge har blitt en attraktiv lokalisering for internasjonale leverandørers FoU.

Eksempelvis brukes over 10 prosent av Schlumbergers globale FoU-budsjett i Norge, forteller Blomgren.
  
Alfred Nordgård i OLF sier at dette viser leverandørenes sentrale rolle i FoU, teknologiutvikling og innovasjon på norsk sokkel.
  
– Oljeservice- og leverandørindustrien i Norge er verdensledende. For fortsatt å være i tet trenger industrien hele tiden oppgaver å bryne seg på.

Det er når vi støter på utfordringer og blir tvunget til å finne nye løsninger, at vi flytter teknologiske grenser, sier Nordgård.

Høy andel utenlandsk eierskap
– I leverandørindustrien er andelen utenlandsk eierskap like over 50 prosent.

Det skyldes primært at den norske stat i oppbyggingen av leverandørindustrien hadde fokus på tiltrekking av global kompetanse og kapital, men også at flere mindre norske selskap blir kjøpt opp av utenlandske eiere.

Rapporten viser imidlertid at utenlandsk eierskap ikke trenger å være negativt for norsk økonomi, så lenge kunnskapene bedriftene er bygd på, er så rotfestet i Norge, at bedriftene ikke flytter ut, forklarer Blomgren.
  
Nordgård i OLF ser på dette som en av fremtidens utfordringer.
  
– I årene som kommer, er det avgjørende at både de internasjonale leverandør- og operatørselskapene ser på norsk sokkel som er attraktivt sted å være.

Samspill mellom ulike bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner er fundamentalt for å lykkes i en kunnskapsbasert næring.

Derfor er det også viktig at mydighetene legger til rette for at det er attraktivt for internasjonale selskap å drive fra Norge, sier Nordgård.

Arbeidskraft
– Vi dokumenterer at det arbeidskraften i næringen beveger seg fra leverandørindustrien og mot oljeselskapene.

Det synes som at målet for mange i leverandørindustrien er å få jobb i et oljeselskap, sier Atle Blomgren.
  
– Olje- og gassindustrien ble lenge regnet som relativt lite kunnskapstung. Dette er endret, og det er nå like mange ansatte med høyere utdanning i olje- og gassindustrien som i landets øvrige næringer, forklarer Blomgren.
  
– Det er vekst i antall studenter ved oljerelaterte studieretninger på bachelor- og masternivå, men det er noe nedgang på PhD-nivå, noe som er bekymringsfullt mener Blomgren.
  
Rapporten anbefaler bransjen til å markedsføre seg selv for å øke antall ingeniører for å få et bedre rekrutteringsgrunnlag fra inn- og utland.

I tillegg må man regne med konkurranse fra utlandet, der arbeidskraften er billigere.

Et kunnskapsbasert Norge
Tretten ulike næringer er studert og analysert gjennom forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”.

Prosjektet vil ferdigstilles i 2011 og er en videreutvikling av “Et konkurransedyktig Norge” (1992) og ”Et verdiskapende Norge” (2001).

Felles for disse prosjektene er at de har et klyngeperspektiv på næringslivet.

Det vil si at analysene fokuserer på samarbeid, gjensidig avhengighet og eksternaliteter mellom ulike aktører i næringslivet.

De bryter dermed med mer tradisjonelle analyser der man tar utgangspunkt i bransjer og industrier som er gruppert etter likhet i interne aktiviteter og prosesser som virksomhetene gjennomfører.

Kilde: Oljeindustriens Landsforening

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1