Tips redaksjonen
19.05.2011

Felles satsing på maritim miljøteknologi

Organisasjonen Maritime CleanTech West ble nylig etablert av en gruppe virksomheter fra sunnhordlandsregionen, som i fellesskap legger opp til tettere samarbeid innenfor maritim miljøteknologi.
Felles demonstrasjons‐/pilotprosjekt av lav‐/nullutslippsteknologi er et viktig satsingsområde for nettverket i tillegg til å legge til rette for bedre infrastruktur for uttesting av denne teknologien.

Deltakende bedrifter i Maritime CleanTech West er: Apply TB, Aker Stord, DNV avd Stord, Eidesvik, Future Operation Management, Fjellstrand, Mecmar, Oma Båtbyggeri, Polytec, Servogear, Sunnhordland Kraftlag og Wärtsilä i Norge. Ingve Sørfonn (Wärtsilä) er styreleder for nettverket, og Hege Økland (SNU) er prosjektleder.

De beste forutsetninger
Den maritime næringen på sørvestlandet har, med sine lange tradisjoner, potensial til å ta en internasjonalt ledende markedsposisjon innenfor maritim miljøteknologi.

Flere av de største næringsaktørene i klyngen er allerede langt fremme i sin teknologiutvikling sett i internasjonal sammenheng.

Samarbeidsbedriftene har kompetanse og utviklingsmiljø i hele verdikjeden fra design til uttesting og operasjon. Dette skjer i tette relasjoner til rederier i klyngen, men også til andre aktører som har bred kompetanse på drift og operasjoner.

Dette gir aktørene klare fortrinn i satsingen på utvikling av miljøteknologi, som har et stort internasjonalt markedspotensial.

Krevende å utvikle miljøteknologi
Miljøteknologi og energibruk er et område som er krevende å utvikle kommersielt, fordi
beslutningsprosesser og regelverk i stor grad blir styrt av politiske myndigheter mer enn industrien og næringen selv.

Industrien ser klare behov for å danne et bedre grunnlag for å sikre gode test‐ og demonstrasjonsmuligheter nasjonalt og sikre risikokapital til å løse ut og drive utvikling av denne typen teknologi.

Med den kompetansen og erfaringen som finnes i klyngen, inkludert et stort internasjonalt nettverk, vil et utviklet klyngesamarbeid synliggjøre og bedre innovasjons‐ og gjennomføringsevnen i en bred internasjonal satsing.

Moderne næringsutvikling
– Etableringen av organisasjonen Maritime CleanTech West viser interesse og vilje fra industrien sin side til tettere samarbeid om utvikling av miljøteknologi, forteller Ingve Sørfonn fra Wärtsilä, som er styreleder i den nyetablerte organisasjonen.
  
Daglig leder i næringsutviklingsselskapet SNU AS, Hege Økland, har ledet forprosjektet, der deltakerbedriftene har samlet seg om felles mål og satsingsområder for Maritime CleanTech West.
  
–Tilrettelegging for klyngesamarbeid er den mest effektive formen for moderne næringsutvikling.

Ved at næringsaktørene samhandler med hverandre med forsking og utviklingsmiljø og offentlige utviklingsaktører, får en det beste grunnlaget for innovasjon, nye bedrifter og nye arbeidsplasser, forteller Økland.

Maritime CleanTech West søker nå opptak i Innovasjon Norge sitt Arenaprogram i 2011.

Ved deltakelse i Arenaprogrammet får Maritime CleanTech West medfinansiering til å utvikle klyngesamarbeidet videre.

Svar om opptak i Arenaprogrammet er ventet i juni 2011. Driften av Maritime CleanTech West er nå finansiert av kontingentinntekter fra medlemsbedriftene og prosjektinntekter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1