Tips redaksjonen
11.04.2011

Fjordvarmeanlegget i Nordfjordeid:Lokalt energikonsept med globalt potensial

Fjordvarme AS er et selskap på Nordfjordeid som har et av de mest spennende energi- og ENØK-teknologiene i Norge.
Hele Nordfjordeid er etter hvert blitt et gigantisk demonstrasjonsanlegg som viser at termisk energi fra sjø kan bli et viktig tiltak i kampen mot global oppvarming.

At brukerne samtidig bedrer økonomien og får økt komfort, er tilleggsfaktorer som gjør fjordvarmekonseptet til et av fremtidens beste gjennomførbare klimatiltak.

Bruk av miljøvennlig energi fra sjøvann til oppvarming og kjøling er et klimatiltak som så langt i svært liten grad er utnyttet i Norge selv om det er relativt enkelt og ikke minst økonomisk forsvarlig.

Etter fem års drift går nå driften av fjordvarmeanlegget i Nordfjordeid i balanse, og det gir grunnlag for å tilby denne grundig uttestede teknologien langt utover kommune-, fylkes- og landegrensene.

Det lønner seg å være miljøbevisst
Fra fjordvarmeanlegget på Nordfjoreid får nå rundt 80 000 kvadratmeter bygningsmasse dekket storparten av energibehovet til oppvarming og kjøling.
  
– Hovedinntrykket er at brukerne er fornøyd. De oppnår et godt inneklima i byggene sine og angrer ikke på valg av energiløsning.

At utgifter til energikjøp går drastisk ned, er selvsagt også viktig i denne sammenhengen, forteller daglig leder Magne Hjelle.
  
Styreleder i Fjordvarme, Arild Hjelmeland, mener at det har vært lite politisk handling på klima og miljø nasjonalt trass i at mange klimatiltak raskt må gjennomføres for å sikre levevilkårene til kommende generasjoner.
  
– Folk må etter hvert spørre seg hvordan vi praktisk kan nå klimamålene. Jeg tror vi alle må bidra på hver vår måte for at totalregnskapet skal gå opp.

Ved å ta i bruk varme og kjøling fra sjøvann i et bygg gjør man et viktig klimatiltak samtidig som man øker komforten og sparer driftsutgifter.

Det er ikke lenger slik at det må være en utgift å være klimavennlig, sier Hjelmeland og påpeker samtidig at en ikke lenger trenger å vente på ny teknologi – det er tid for handling umiddelbart!


Kommunene – en nøkkelfaktor
Erfaringene fra pilotprosjektet på Nordfjordeid blir nå videreført til andre utbyggere gjennom selskapet Fjordvarme AS.

Det er allerede prosjekter på gang flere steder der selskapet bistår med planlegging og gjennomføring i samarbeid med andre selskaper i nettverket sitt.
  
– Vi ser at første skritt på veien mot omlegging av energibruken er at kommunene engasjerer seg og tar styringen med utviklingen på energiområdet.

I vår region har vi eksempler på dette fra Eid, Florø, Sogndal, Ulstein og Volda. Kommunene kan legge føringer på hvordan dette skal gjennomføres og ta stilling til i hvor stor grad de selv vil delta som utbygger.

Dette åpner videre opp for initiativ fra eksisterende og nye selskaper, sier ordfører i Eid, Sonja Edvardsen, som tror at tiden er kommet for fjordvarme som alternativt energitiltak.


Positiv næringsutvikling
I tillegg til at satsingen på termisk energi fra sjø legger grunnlaget for mer miljøvennlig energibruk, fører omleggingen til oppdrag for lokale virksomheter og er således positiv for næringsutviklingen i regionen.

Dette er det mange gode eksempler på fra Nordfjordeid.
  
– Den lokale oppdragsøkningen kommer ikke bare i utbyggingsfasen, men vedvarer også i lang tid etterpå fordi det tar lang tid å legge om energibruken i eksisterende bygningsmasse.

Av praktiske årsaker blir ofte ombyggingen av energibruken kombinert med annet renovasjonsarbeid i bygningene, forklarer Magne Hjelle, som har stor tro på at virksomheter som satser på fornybar energi, vil få en positiv utvikling i årene som kommer.
  
Hjelle får støtte av ordfører Sonja Edvardsen i Eid kommune.
  
– En tilsvarende satsing vil skape nye arbeidsplasser samtidig som viktige klimatiltak blir gjennomført.

Tilgangen på rimelig og miljøvennlig energi gjør det svært gunstig for bedrifter å etablere seg her, da en vil få lave kostnader på varme og kjøling og ikke minst et godt inneklima.

På denne måten kan vi snu klimautfordringen fra bare å være et problem til å bli noe positivt rent næringsmessig, sier ordføreren.   

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1