Tips redaksjonen
21.03.2010

Plastgjenvinning er miljøvennlig

Det er i hovedsak to grunner til at plastemballasje skal materialgjenvinnes.
Den ene er å utnytte ikke-fornybare ressurser på en optimal måte, gjennom å holde dem i kretsløp så lenge som mulig.

Den andre er å redusere klimautslippene. Dette skjer fordi det krever langt mindre energi å materialgjenvinne plast enn å produsere jomfruelig plast fra olje eller gass.

I tillegg bidrar gode gjenvinningssystemer til at avfall ikke havner på avveie.

Det går med ca. to kilo olje til å lage én kilo plast, og med tanke på at ca. 6 % av verdens olje- og gassproduksjon går med til plastproduksjon, er nok de fleste enige i at det er lurt både økonomisk og miljømessig å gjenvinne plast. 

Man bør tenke globalt og handle lokalt. Det er ikke dermed sagt at all plast er like velegnet for materialgjenvinning.

Derfor har også myndighetene satt opp separate mål for henholdsvis material- og energigjenvinning.


Må sorteres
Plastemballasjen som kildesorteres i Norge, kommer enten fra næringsliv eller husholdninger.

En god del av den plastemballasjen som samles inn fra næringslivet, er nå så verdifull at den kan selges med en positiv verdi.

Når det gjelder plastemballasje fra husholdningene, er det litt mer komplisert siden man da samler inn alle typer plastemballasje sammen (bortsett fra panteflasker).

Det betyr at plastemballasjen må sorteres i forskjellige kvaliteter før den gjenvinnes. Dette fordyrer prosessen, og det kommer til å ta litt tid før denne plastfraksjonen får en positiv verdi.
  
I 2009 ble over 30 % av plastemballasjen som brukes i Norge, materialgjenvunnet, noe som er over det nasjonale målet på 30 %.

Siden det sommeren 2009 kom deponiforbud for organisk avfall, er det også svært lite plastemballasje som nå havner på deponi.

Dette betyr at plastemballasje enten materialgjenvinnes eller energiutnyttes.

Så det er altså disse to behandlingsalternativene som må sammenlignes.


Klart beste alternativ
I 2007 utførte Østfoldforskning AS en LCA (livssyklus)-analyse for plastemballasje, der de dokumenterte at materialgjenvinning av plastemballasje er det miljømessig klart beste alternativet, også når transport av plastemballasjen er tatt med i analysen.

For hvert tonn plastemballasje som materialgjenvinnes, sparer vi ca. 840 kg CO2-ekvivalenter.

Dette er helt i tråd med andre internasjonale studier.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1