Tips redaksjonen
24.02.2010

Standarden for energiledelse på norsk overlevert

På slutten av fjoråret skjedde den offisielle overleveringen av den norske utgaven av NS-EN 16001 for energiledelsessystemer.
Under en høytidelighet ble den norske utgaven overlevert av adm. dir. i Standard Norge, Trine Tveter til Enovas toppsjef Nils Kristian Nakstad.

Stafettpinnen ble fyrt opp av Hans Even Helgerud fra NEPAS som er komitéleder og Nakstad tok over ”stafettpinnen” fra Tveter og oppfordret samtidig industrien til å ta standarden i bruk.


Implementering av energiledelse

Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter.

Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen.

Den europeiske standarden NS-EN 16001 er et effektivt verktøy for implementering av energiledelse. Nå er denne også utgitt på norsk.


Få grep på energibruken

Det overordnede målet med NS-EN 16001 er å hjelpe virksomheter med å etablere nødvendige systemer og prosesser for å forbedre energieffektiviteten.

Systematisk energiledelse vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser.

Standarden inneholder krav til et energiledelsessystem slik at virksomheter skal bli i stand til å utvikle og iverksette en politikk og sette mål som tar hensyn til lovbestemte krav og opplysninger om vesentlige energiaspekter.
  
NS-EN 16001 skal brukes av dem som etablerer og opprettholder et system for energiledelse i en virksomhet.

Standarden gjelder for alle organisasjonstyper og -størrelser, uavhengig av geografiske, kulturelle og sosiale forhold.
  
Standarden for energiledelse kan brukes uavhengig av eller sammen med andre ledelsessystemer.

Energiledelse bygger på de samme prinsippene som miljøstyring (NS-EN ISO 14001) og kvalitetsstyring (NS-EN ISO 9001), og kan med fordel integreres i et samlet styringssystem.

For å lette bruken av NS-EN 16001 er strukturen i standarden lik strukturen i NS-EN ISO 14001.


Aktuell for mange

Det har vært et mål å lage en generell standard som kan brukes av alle sektorer, for eksempel bygg, anlegg, industri, transport og kraftproduksjon.

Utgangspunktet for å lage standarden er knyttet til intensjonene i Direktiv for effektiv sluttbruk av energi og energitjenester (2006/32/EC) og Europakommisjonens handlingsplan for å realisere potensialet for energieffektivitet med 20 % innen 2020.


SFT anbefaler NS-EN 16001

SFT stiller krav om innføring av energistyringssystem i industrivirksomheter i tillatelser etter forurensningsloven.

Norske virksomheter har gjennom internkontrollforskriften plikt til å ha et system for kontinuerlig forbedring.

Dette innebærer å lage handlingsplaner, som igjen er utgangspunkt for at mange virksomheter har valgt å sertifisere seg etter NS-EN ISO 14001.

SFTs krav om energistyringssystem innebærer ingen plikt til å sertifisere seg iht. NS-EN 16001. SFT mener imidlertid at standarden vil kunne gi bedre føringer i virksomhetenes systematiske arbeid med energiledelse.

SFT er dessuten opptatt av at standarden fokuserer på klimaproblematikken og på de muligheter som energieffektivisering gir til å redusere klimagassutslipp.


Energiledelse lønnsomt og bra for miljøet
Enova legger vekt på at energiledelse gir styrket konkurranseevne bl.a. gjennom reduserte kostnader.

I tillegg er det et viktig og riktig miljøtiltak som gir en mer positiv miljøprofil. Energiledelse må inngå som en naturlig del av virksomhetens planer og målsettinger på linje med miljømål og økonomiske mål.

Virksomheter må gjøre en systematisk kartlegging av eget bruk og finne ut på hvilke områder tiltak bør settes inn, og hvilke investeringer som kreves.

Noe vil være lønnsomt og inntjent på kort tid, mens andre investeringer vil tjenes inn over lengre tid. Potensialstudier viser at det er mye å hente og penger å spare.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1