Tips redaksjonen
13.01.2010

Nytt senter for stamcelleforskning åpnet

Et eget senter for stamcelleforskning er blitt åpnet. Senteret er lagt til Oslo Universitetssykehus.
– Stamcelleforskning i Norge får et viktig løft gjennom etablering av et eget Senter for stamcelleforskning.

Forskningen på og behandlingen av en rekke alvorlige og kroniske sykdommer blir nå styrket, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Bioteknologiloven ble endret i 2008. Regjeringen besluttet da at det skulle etableres et nasjonalt senter for stamcelleforskning.


Brukes i behandling

Ved det nye senteret, lagt til Oslo Universitetssykehus, vil norske forskere for alvor kunne forske på humane, embryonale stamceller.
  
– Forskningen på stamceller kan gi oss verdifull kunnskap og bidra til å utvikle og styrke kompetanse både når det gjelder grunnforskning og forskning med sikte på bruk av stamceller i behandlingen av pasienter med alvorlig sykdom, sier Strøm-Erichsen.
  
Stamcellene har potensial til å kunne brukes i behandling av mange sykdommer eller skader, som kreft, diabetes, multippel sklerose, Parkinson-sykdom, HIV/AIDS, osteoporose og ryggmargskade.


Norge i forkant

– Forskningsmessig ligger Norge langt fremme spesielt på kreftstamceller og stamceller fra benmarg, bindevev og hjernen.

Gjennom denne satsingen ønsker vi å sikre at alvorlig og kronisk syke pasienter i Norge i fremtiden kan tilbys stamcellebasert behandling på høyden som det som tilbys i utlandet, sier Strøm-Erichsen. 
  
Helse- og omsorgsministeren understreker at den etiske vurderingen av forskning på stamcellefeltet skal være en viktig del av alle stamcelleforskningsprosjekter.
  
Helse- og omsorgsdepartementet finansierer forskning på stamceller gjennom Norges forskningsråd.

I budsjettet for 2010 ligger et forslag på i underkant av 20 millioner kroner. I tillegg kommer ca 5 millioner kroner fra Forskningsfondet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1