Tips redaksjonen
06.07.2009

Ny avtale mot miljøgifter

Ytterligere ni farlige miljøgifter er nå besluttet inkludert i Stockholmkonvensjonen, som forbyr og regulerer produksjon, bruk og utslipp av miljøgifter globalt.
– Dette er et stort fremskritt i den globale reguleringen av miljøgifter. Omfattende og effektive internasjonale reguleringer er avgjørende for å kjempe mot trusselen fra miljøgifter, sier miljøvernminister Erik Solheim.
  
Stockholmkonvensjonen om organiske miljøgifter er den viktigste avtalen for å regulere miljøgifter globalt. Den trådte i kraft i 2004, og flere enn 160 land har ratifisert avtalen.    
  
Konvensjonens fjerde partsmøte ble holdt 4.– 8. mai i år.
   Stockholmkonvensjonen omfatter i utgangspunktet tolv organiske miljøgifter, blant annet DDT, PCB og dioksiner.
Ytterligere ni stoffer er nå tatt inn i avtalen, blant annet de bromerte flammehemmerne penta-BDE og okta-BDE, plantevernmiddelet lindan og den perfluorerte forbindelsen PFOS. Norge har arbeidet aktivt for å inkludere alle stoffene, og forslaget om globalt forbud mot penta-BDE ble fremmet av Norge.
  
Andre viktige fremskritt på partsmøtet var beslutningen om å styrke samarbeidet med Basel-konvensjonen, som regulerer farlig avfall, og Rotterdam-konvensjonen om global handel med farlige kjemikalier.
Partsmøtet har også etablert en basis for fremtidig miljøgiftsovervåking. Det globale overvåkingsprogrammet skal fortsette og sørge for at utviklingen i nivåene av miljøgifter blir fulgt fremover.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1