Tips redaksjonen
06.07.2009

Revidert veileder fra NVE

NVE har revidert veilederen som tar for seg behovet for dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk.
Nytt i dokumentet er blant annet en enhetlig rapporteringsmal for utbyggere. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning.
 
Den reviderte veilederen er en videreføring av NVEs veileder 1/2004 og 3/2007 og er utarbeidet etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet.
Både eksterne tilbakemeldinger og NVEs egne erfaringer viste et klart behov for å definere en standardisert fremgangsmåte og enhetlig rapporteringsform slik at utbyggerne ikke er i tvil om hva som forventes fra forvaltningen.
En slik mal er nå utarbeidet i den oppdaterte veilederen. Malen vil også gjøre det enklere for NVE å kontrollere at nødvendige undersøkelser og vurderinger er gjennomført, noe som igjen vil forenkle saksbehandlingen.
I den nye malen blir kravene til standardisering av innholdet i biologisk mangfold-rapporten konkretisert. Dette gjelder bl.a. kartfesting av naturtyper og artsfunn, beskrivelse og verdisetting av naturtyper og kartfesting av befaringsrute. Usikkerhet er tatt inn som et eget tema.

Veilederen kan lastes ned fra www.nve.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1