Tips redaksjonen
28.05.2009

Krever miljøriktig håndtering av emballasje

Statens forurensningstilsyn (SFT) blir nå kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge.
SFT oppfordrer alle offentlige virksomheter om å slutte opp om returordningene for emballasje og mener at det offentlige bør kreve av sine leverandører at de tar ansvar for å sikre miljøriktig håndtering av brukt emballasje.

Emballasjeavtalene som ble inngått i 1990-årene mellom næringslivet og Miljøverndepartementet, forplikter næringslivet til å nå ambisiøse mål for innsamling og gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norge er et viktig redskap for næringslivet for å oppfylle disse avtalene.


Stiller krav til leverandørene
Som kontrollmedlem plikter SFT å stille krav til sine leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

– Emballasjeavtalene viser at frivillige avtaler kan være velegnet virkemiddel for å nå målene i miljøpolitikken.
Vi håper vårt kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge bidrar til at også andre offentlige etater og private aktører bruker sin innkjøpsmakt.
Etatene bør stille krav til leverandører om at de gjør sin del av jobben for å sikre en forsvarlig miljømessig håndtering av brukt emballasje, sier SFT-direktør Ellen Hambro.


Feie før egen dør
SFT følger opp at emballasjeavtalene gjennomføres. Vi mottar årlige rapporter fra næringslivet om innsamling og gjenvinning av emballasje i henhold til avtalene.

– Det er jo svært viktig at vi også som innkjøper sørger for at våre leverandører er med på disse returordningene.
Vi må feie for egen dør i staten og ha et aktivt forhold til regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar, sier SFT-direktør Ellen Hambro.


Gir myndighetsforankring
Grønt Punkt Norge mener at når SFT nå blir kontrollmedlem, gir dette en ønsket myndighetsforankring. Målet er at samtlige departementer og virksomheter blir kontrollmedlemmer, slik at de kan delta i emballasjedugnaden til beste for miljøet.

Et stort antall av leverandørene til det offentlige er i dag gratispassasjerer. Det vil si at de ikke deltar i de etablerte returordningene. Det betyr at mange bedrifter som produserer eller benytter emballasje, ikke er med på å betale for returordningene. Dette til tross for at også deres emballasjeavfall blir samlet inn og utgjør en kostnad for systemene.
Dette kan på sikt true returordningene. Det kan virke konkurransevridende overfor dem som lojalt slutter opp om systemet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1