Tips redaksjonen
28.05.2009

Økt satsing på fjernvarme

Kongsberg Næringspark og Skagerak Varme er tildelt om lag 18 millioner kroner til sammen i forbindelse med sine fjernvarmeprosjekter. Prosjektene vil gi rundt 20 GWh fornybar energi i 2014.
– Å bygge ut fjernvarme er en vinn-vinn situasjon: Vi tar i bruk fornybare energikilder, vi sparer strøm, og vi sparer klimaet.
Disse prosjektene markerer at det nå er satt i gang fjernvarmetiltak i nær sagt alle store norske byer – fra Kristiansand til Kirkenes.
Jeg gleder meg over tiltakene, og ser fram til lignende fjernvarmeprosjekter i tiden som kommer, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
Tildelingene ble foretatt i Enovas styremøte 6. mai. Kongsberg Næringspark AS ble tildelt 8,3 millioner kroner.
I Kongsberg vil det bli installert en varmepumpe som skal utnytte prosessvarme, samt spillvann fra nærliggende kloakkrenseanlegg. Skagerak Varme AS ble tildelt 9,5 millioner kroner.
Fjernvarmeutbyggingen i Tønsberg innebærer blant annet bygging av mobil energisentral basert på pellets og gass, samt fjernvarmenett.
Det er stor interesse for utbygging av fjernvarme i Norge. Det gir mulighet til å ta i bruk et mangfold av miljøvennlige energikilder i energiforsyningen, slik som bioenergi fra skog og avfall, varme fra omgivelsene og spillvarme fra industribedrifter.
Utbygging av fjernvarme tar i bruk ressurser som ellers ikke ville blitt utnyttet, samtidig som man reduserer bruken av fyringsolje, sparer strøm og sparer klimaet.
Bygging av fjernvarmeanlegg på mindre tettsteder fører også til økt næringsaktivitet i distriktene, sier Riis-Johansen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1