Tips redaksjonen
28.04.2009

Det NorskeVeritas skal koordinere Europas karbonfangst

Europakommisjonen har bedt Det Norske Veritas (DNV) om å etablere og administrere et nettverk av Europas viktigste demonstrasjonsprosjekter for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS).
– Målet er å korte ned tiden samt integrere og optimalisere utviklingen fra demonstrasjonsprosjekter til kommersiell drift i stor skala, sier Remi Eriksen, DNVs konserndirektør innenfor energi.

Europakommisjonen har sterkt fokus på å stimulere bygging og drift av en rekke demonstrasjonsprosjekter for CCS innen 2015.
Vellykket utvikling av disse er avgjørende for bred kommersiell drift innen 2020.

Nå ønsker Europakommisjonen å støtte aktørene gjennom en koordinert europeisk innsats.
Derfor opprettes et nettverk for kunnskapsdeling mellom demonstrasjonsprosjekter.

DNV er valgt til å organisere dette integrerende og forpliktende prosjektet på vegne av Europakommisjonen.
Deltakerne i nettverket er på sin side forpliktet til å dele erfaringer fra teknologiutvikling, og til å dokumentere framdriften mot storskala CCS-anlegg.

Europakommisjonen har en klar ambisjon om at det skal eksistere minst 12 demonstrasjonsprosjekter innen 2015, og det DNV-ledede nettverket er et avgjørende verktøy for å realisere dette.

– Det endelige målet er raskest mulig å etablere kommersielle CCS prosjekter i stor skala, som vil bidra til store reduksjoner av klimagassutslipp i Europa, sier Remi Eriksen.


Nettverkssamarbeid og kunnskapsdeling

Europeiske demonstrasjonsprosjekter innenfor CCS som oppfyller et sett kriterier, vil bli invitert til å delta i nettverket.
I all hovedsak vil dette gi mulighet til koordinering samt utveksling av informasjon og erfaring.
"Best practices" vil også bli identifisert slik at man får optimalisert bruken av Europas beste teknologi.

Det vil bli gjennomført felles offentlige holdningstiltak og samhandling med andre internasjonale eller nasjonale initiativer.
Prosjektnettverket skal utvikles til en serviceorientert enhet og konsekvensen er høyere kosteffektivitet og bedre resultater takket være den kollektive europeiske satsningen, fremfor en individuell satsing.


DNV skal lede prosjektet

Gjennom nettverket skal DNV assistere Europakommisjonen med å samle inn og dele informasjon.

– For eksempel skal vi organisere arenaer for kunnskapsdeling og bygge opp en nettbasert plattform.
Prosjektet vil bistå den politiske agendaen som trengs for å etablere en langsiktig europeisk verdikjede for CO2.
I tillegg skal det skapes en effektiv samhandling mellom de deltakende prosjektene og initiativer og organisasjoner både i Europa og verden for øvrig.
DNV vil også være ansvarlig for å yte høyt spesialiserte tjenester innenfor kommunikasjon, sier Elisabeth Tørstad, DNVs direktør for fornybar energi.

– DNV er stolt av over å ha blitt tildelt en så sentral rolle i Europas satsning på karbonfangst og lagring.
Vår omfattende erfaring med kunnskapsdeling i kombinasjon med dybde-ekspertise innenfor karbonfangst og lagring vil bli brukt i arbeidet med å etablere felles akseptkriterier og kvalifiseringsmetoder.
Nettverket er et viktig bidrag til å redusere tiden fra teknologiutvikling til storskala industriprosjekter, påpeker Tørstad.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1