Tips redaksjonen
10.02.2009

Flere kan søke opplæringsmidler

Som en del av krisepakken foreslår Regjeringen ytterligere 20 millioner kroner til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).
– En satsning på basiskompetanse gjør både de ansatte og bedriften bedre rustet til å møte kravene til omstilling finanskrisen fører med seg, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.
Med bevilgningen følger også en utvidelse av målgruppen for programmet.

– Vi ønsker spesielt å nå arbeidstakere i utsatte bransjer som byggenæringen og varehandelen, samt arbeidsledige gjennom et tettere samarbeid med NAV, sier Ellertsen.

BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Målet er å hindre utstøting fra arbeidslivet som følge av svake grunnleggende ferdigheter. Vox forvalter tilskuddsmidlene. Programmet gir støtte til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet (etter alder og helse). 430 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data.

Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1