Tips redaksjonen
14.11.2007

Gyllen sone forenkler olje- og gassletingen

Forskere har utviklet en teori som kan få stor betydning for fremtidig leting etter olje og gass. The golden Zone er i ferd med å bli et geologisk begrep i olje- og gassnæringen.
The golden Zone er betegnelsen på en sone i undergrunnen som befinner seg i temperaturintervallet mellom 60 og 120 grader.

Navnet Den gylne sone er valgt fordi det er her det aller meste, om lag 90 % av verdens lette olje- og gassforekomster, er å finne.
  
Teorien er blitt testet mot og bekreftet ved en global database som inneholder 120 000 produserende felt. Dermed har geologene et verktøy som gjør det enklere, og dermed også billigere, å finne nye olje- og gassforekomster.

Overraskende funn
Teorien om The golden Zone har kommet som en overraskelse på petroleumsmiljøet. Den er utviklet over en periode på ti år av tidligere sjefsforsker i Statoil, nå dekan Per Arne Bjørkum på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger, og forskerne Paul Nadeau og Olav Walderhaug i Statoil.
  
Verktøyet gjør arbeidet enklere fordi selskapene nå kan sette ressursene inn i letefasen på det aktuelle temperaturområdet.

Utenfor dette temperaturintervallet mellom 60 og 120 grader, spesielt over 120 grader, er mulighetene for å finne olje og gass mye mindre.
  
Tidligere var det bare dannelsen av olje og gass som ble koblet til temperaturen. Det nye nå er at det også er temperaturen som bestemmer hvor det aller meste av den lette oljen og gassen fanges opp i reservoarer.

På forskjellig dyp
Temperaturøkningen nedover i bassenget varierer mye fra basseng til basseng. Derfor befinner sonen seg på forskjellig dyp.

På norsk sokkel ligger den omtrent mellom to og fire kilometer ned, mens i andre basseng kan den ligge et sted mellom en og to kilometer.

Dette er i såkalte varme basseng. I kalde basseng ligger den gjerne et sted mellom fire og åtte kilometer ned i dypet.
  
– At olje og gass opptrer i samme temperatursone, er også en ny erkjennelse og en overraskelse.

Gass dannes ved høyere temperaturer enn olje. Derfor har det vært en gjengs oppfatning at det skulle være mer gass enn olje dypt i basseng.

Årsaken til at det ikke er tilfellet, er den nye teorien om at både gass og olje lekker via sprekker som dannes ved om lag 120 grader, sier Bjørkum.

Mer effektiv leting
Han mener likevel den største utfordringen for øyeblikket er å skaffe nok olje og gass for de neste ti årene.
  
–I øyeblikket finner ikke selskapene nok olje og gass til å erstatte det vi produserer. Den nye kunnskapen om hvor oljen og gassen befinner seg, gjør at verden kan bli mer effektiv i sin leting enn tidligere, sier Bjørkum.
  
Han tror at verden lett kan komme i en situasjon der det blir kriger fordi det er kamp om tilgangen til olje og gass.
  
–Sannsynligheten for krig øker hvis den alvorlige knappheten kommer raskere enn det verden forventer.

Derfor kan faktisk god kunnskap om hvor olje og gass befinner seg, også bidra til å bevare verdensfreden.

Kilde: www.forskning.no (kommunikasjonsrådgiver Egil Rugland)

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1