Tips redaksjonen
13.10.2007

Geologisk lagring av CO2 kan gjennomføres på norsk sokkel fra årsskiftet 2011–12

Det finnes flere lovende muligheter for sikker lagring av store mengder CO2 på norsk kontinentalsokkel utenfor Vestlandet.
Dette går frem av første avrapportering fra et prosjekt som er oppnevnt av Olje- og energidepartementet (OED) for å utrede CO2-deponering fra gasskraftverk på Kårstø og Mongstad.

En fullskala transport- og lagringsløsning kan være i drift fra årsskiftet 2011–12, i tide til å motta CO2 fra et eventuelt fangstanlegg på Kårstø. Det forutsetter at det blir tatt beslutning om investering sent i 2008.

Prosjektet peker på en akvifer som finnes på kontinentalsokkelen utenfor Mongstad (Johansen-formasjonen) som den mest lovende basert på sikkerhet og kostnader.

Det er også gjennomført en detaljert undersøkelse av Utsira-formasjonen, en bergartsformasjon som benyttes for lagring av CO2 i Sleipner-området.

Prosjektet anbefaler en videre utredning av lagring i Johansen-formasjonen sørvest for Mongstad og i Utsira-formasjonen. Ut fra en vurdering av transportkostnader anbefales videre utredning av transport av CO2 med rør til disse lokalitetene.
  
OED ga i desember 2006 Gassnova, Gassco, Oljedirektoratet (OD) og Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) i oppdrag å utrede mulige løsninger for transport og lagring av CO2 fra gasskraftverk på Kårstø og Mongstad.

Gruppen har i løpet av våren gjennomført en mulighetsstudie, der flere scenarier er studert teknisk og kostnadsmessig. Den tekniske utredningen av henholdsvis transport og lagring er utført av Gassco og OD. Gassnova har ledet arbeidet.

Utredningsarbeidet har tatt utgangspunkt i foreliggende planer om fangst av CO2 på Kårstø fra årsskiftet 2011–12, avtalen mellom Staten og Statoil om fangst av CO2 fra kraftvarmeverket på Mongstad fra 2014 og etableringen av European CO2 Test Center Mongstad (TCM) i 2010.

I mandatet fra OED er prosjektet også bedt om å legge vekt på robusthet i forhold til å håndtere CO2-volum utover de angitte kildene og mulig bruk av CO2 til EOR-formål.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1