Tips redaksjonen
13.10.2007

Omfattende satsing på CO2-håndtering i 2008

Regjeringen foreslår at om lag 1125 millioner kroner bevilges til forskning, teknologiutvikling og arbeidet med fangst, transport og lagring av CO2 i 2008.
Vi er i gang med et omfattende arbeid for å utvikle og realisere CO2-håndtering. For å oppnå dette er det nødvendig med stor innsats over flere år.

Denne bevilgningen er tidenes største satsing på fangst og lagring av CO2 og stadfester Norges ledende posisjon innenfor CO2-håndtering.

Dette er et svært viktig tiltak for å håndtere de store klimautfordringene verden står overfor, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Det er i 2007 gjennomført et omfattende arbeid knyttet til CO2-håndtering. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i desember 2006 fram en rapport om forprosjekteringen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø.

Olje- og energidepartementet har etablert en prosjektorganisasjon for å gjennomføre forprosjektering, planlegging og forberedelse av fullskala CO2-fangst på Kårstø. Det budsjetteres med 165 millioner kroner til dette arbeidet i 2008.

400 millioner
Staten og Statoil inngikk høsten 2006 en gjennomføringsavtale om CO2-håndtering på Mongstad.

Avtalen er et viktig skritt videre i arbeidet med å få fram teknologier som kan redusere utslipp av CO2.

I juni i år ble det inngått en samarbeidsavtale med flere selskaper om det forberedende arbeidet med et testsenter for CO2-fangst på Mongstad.

Formålet med testsenteret er å vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere kostnader og risiko knyttet til fullskala CO2-fangst. Det foreslås en bevilgning på 400 millioner kroner til dette arbeidet neste år.

370 millioner
Gassnova, Gassco, NVE og Oljedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere mulige transport- og lagringsløsninger for CO2 fra fullskala fangstanlegg på Mongstad og Kårstø.

Prosjektgruppen hadde første avrapportering sommeren 2007. Gassco har på vegne av staten fått i oppdrag å følge opp arbeidet med å etablere transport- og lagringsløsninger for CO2 fra testsenteret på Mongstad.

Det foreslås et budsjett på til sammen 370 millioner kroner i 2008 knyttet til arbeidet med transport og lagringsløsninger for CO2.

130 millioner
 – Jeg prioriterer arbeidet med CO2-håndtering svært høyt, og jeg er opptatt av å holde tempoet i dette arbeidet oppe, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.
  
Et nytt statsforetak, Gassnova SF, ble stiftet i juni 2007. Gassnova SF tar utgangspunkt i forvaltningsorganet Gassnova, og formell virksomhetsoverdragelse vil skje 1. januar 2008.

Foretaket vil i løpet av høsten få ansvaret for forvaltningen av statens interesser i forbindelse med testsenteret på Mongstad, arbeidet med CO2-fangst på Kårstø og prosjektene for transport- og lagring av CO2.

Regjeringen foreslår at det bevilges 60 millioner kroner til administrasjon av det nye statsforetaket.
  
Videre foreslås det bevilget totalt 130,3 millioner kroner til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi for gasskraft (CLIMIT-programmet).

Programmet finansieres dels med midler fra avkastningen på Fondet for miljøvennlig gassteknologi som disponeres av Gassnova SF og dels med midler som disponeres av Norges forskningsråd.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1